تعبیر خواب شنیدن صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب شنیدن صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

تعبیر خواب اذان

بهترین تعبیر خواب واقعی و درست برای اذان گفتن یا سنیدن در خواب و رویا و تعبیر خواب تکبیر گفتن و گفتن الله اکبر در خواب چه تعبیری دارد.

 

تعبیر خواب اذان گفتن با همسر

 

ابراهیم کرمانی گوید: 
اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودی. و اگر دید در کلمه‌هاي‌ بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ظلم و بیداد نماید. 

 

تعبیر خواب اذان به روایت محمد بن سیرین

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی مشهور بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.

 

اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد.

 

اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که وی را به دزدی گیرند.

 

اگر دید اذان را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان رابه خدا میخواند.

 

اگر دید در بستر خفته اذان می داد. دلیل که با زن خود الفت دارد.

 

اگر دید اذان در خانه خود می داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.

 

اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد، دلیل که ان کس زندیق یا منافق است.

 

اگر دید که بانگ نماز در کوچه می داد. دلیل بر ماسوی کند.

 

 تعبیر خواب اذان به روایت امام جعفر صادق

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
اول: حج.
دوم: سخن حق.
سوم: فرمانروائی.
چهارم: بزرگی.
پنجم: ریاست.
ششم: سفرطولانی.
هفتم: بریدن.
هشتم: تنگدستی و فقر.
نهم: خیانت.
دهم: جاسوسی.
یازدهم: منافقی.
دوازدهم: بریدن دست.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

تعبیر خواب اذان به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز «اذان» می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودی. و اگر دید در کلمه هاي‌ اذان زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ظلم و بیداد نماید.

اگر دید کودکی اذان می داد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید.

اگر بیند اذان در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.

اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است.

اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.

اگر بیند اذان به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود.

اگر دید بر سر کوهی اذان می داد، دلیل که سلطان سخن راست گوید و وی را به خدای تعالی خواند.

اگر دید در مناره اذان می داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.

اگر بیند در کنج خانه اذان داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

اگر بیند درسردابه اذان داد،دلیل که به سفر زود شود ودر ان سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.

اگر دید در بین کوهی اذان کرد، دلیل که در بین قومی ظالم گرفتار آید و با وی خیانت کنند.

اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو اذان میکرد، دلیل که عقل از او زایل شود.

اگر دید دیگری اذان کرد و او بشنید. دلیل که بکار پرستش و طاعت کاهل است و کسی وی را به خدای تعالی خواند.

اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

 

تعبیر خواب تکبیر گفتن ( الله اکبر)

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب دید تکبیر می‌کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده شود.

 

تعبیر خواب تکبیر گفتن به روایت امام صادق (ع)

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 
دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است

ایمنی از دشمن

رستگاری از بلا و فتنه

خیر و برکت

گشایش کارهای بسته

 

تعبیر خواب تهلیل (ذکر لا اله الا الله) و تکبیر گفتن (ذکر الله اکبر)

 

ابن سیرین: 
اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می‌گفت، یا دعا می‌خواند، یا صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرستاد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل شود.

 

جدیدترین مطالب سایت
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰