تعبیر خواب ارث و میراث | تعبیر خواب درگیری بر سر ارث و میراث

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ارث و میراث | تعبیر خواب درگیری بر سر ارث و میراث

تعبیر خواب ارث و میراث

اگر در خواب یا رویا در مورد ارث و میراث دعوا میکنید یا بهتون ارث زیادی میرسد و یا قرار است ارث برسد و …تعبیرش چیست ؟

 

اگر تعبیر خواب شما خوب نبود با دادن صدقه و کمک به دیگران می‌توانید بلا ها را دفع کنید.

 

تعبير خواب ارث و میراث به روايت آنلی بیتون

 آنلی بیتون در مورد ارث می‌گوید:

اگر خواب ببینید ارثی بشما رسیده است ؛ نشانه ان است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

 تعبير خواب ارث به روايت لیلا برایت

لیلا برایت در مورد ارث می‌گوید:

دلیل بر ان است که طلب عقب افتاده شما وصول می‌شود.

 

تعبير خواب ارث به روايت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو میگوید:

ارث: خلاص شدن از یک موقعیت ناجور

 

 تعبير خواب ارث و میراث درکتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

اگر بشما ارث برسد :

۱- یک مرگ در فامیل ۲- در کارهایتان بسیار دقت کنید.

 

از یک شخص نا شناس بشما ارث می‌رسد:

منفعت مالی

 

با دیگر اعضا فامیل بر سر ارث مشاجره میکنید:

ضرر مالی

 

افراد نزدیک فامیل را بعنوان وارث انتخاب می‌کنید:

درمشکلات غرق می‌شوید

 

بشما ارث نمیرسد :

مرگ یک برادر یا یک خواهر

 

شما را از ارث محروم می‌کنند:

ناکامی و شکست بزرگ

 

یکی از افراد خانواده را از ارث محروم میکنید:

پول فراوان

 

دیگران از ارث محروم شده اند :

یک تغییرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد.

 

تعبیر خواب ها و رویا را در تالاب بخوانید….از دیگر تعبیر خواب های تالاب هم دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت