جستجو در تالاب

تعبیر خواب ارقام و اعداد | تعبیر خواب عدد و رقم

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ارقام و اعداد | تعبیر خواب عدد و رقم

تعبیر خواب ارقام و اعداد

بهترین تعبیر خواب در مورد عدد و رقم از آنلی بیتون و ابراهیم کرمانی را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب ارقام به روايت آنلی بیتون

دیدن ارقام در خواب، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فکری دارد.

دیدن ارقام در خواب به این معنی است که اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید، در معامله بزرگی شکست میخورید.

 

تعبیر خواب ارقام و اعداد | تعبیر خواب عدد و رقم

تعبیر خواب عدد و رقم

تعبیر خواب اعداد از ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از تعبیر گران خواب برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است.
 
 
 1 شماره یکی نیک بود.
 2 شماره دو، دلیل غم بود.
 3 اگر به خواب شماره سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
 4 اگر شماره چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با ان نباشد و نپیوندد. 
5 اگر شماره پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد. 
6 اگر در خواب شماره شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بودو مراد یابد.
 7 و 8 اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
 9 اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود. 
10 اگر شماره ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
 11 اگر شماره یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
 12 اگر شماره دوازده بیند، نیکو بود. 
13 اگر در خواب شماره سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
14  اگر شماره چهارده بیند نیکو بود. 
15 اگر شماره پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
 16 اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد. 
17 اگر شماره هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
 18 اگر شماره هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید. 
19 اگر نوزده بیند، دلیل است وی را بی زحمت کار افتد. 
20 اگر در خواب شماره بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد. 
30 اگر شماره سی بیند، دلیل که وی را با کسی رو افتد و مراد یابد.
 40 اگر شماره را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
 50 اگر شماره پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده. 
60 شماره شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
 70 اگر شماره را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
 80 اگر شماره هشتاد بیند، دلیل است وی را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
 90 اگر در خواب شماره نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
 100 اگر شماره صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
 200 اگر شماره دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد. 
300 اگر شماره سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
400 اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد. 
500 اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
 600 اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
 700 اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
 800 اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. 
1000 اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
 3000 اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
 4000 شماره چهارهزار، دلیل مضرت بود. 
5000  اگر شماره پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
 6000  اگر در خواب شماره شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود. 
7000  هفت هزار، گشایش کارها است. 
8000  هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
 9000  اگر نه هزار بیند بد است. 
10000  گر ده هزار بیند مضرت است. 
20000 اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
30000  اگر سی هزار بیند ظفر است. 40000  اگر چهل هزار بیند، نصرت است. 
50000  اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
 60000  اگر شماره شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
 70000  اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
 80000  اگر شماره هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
 90000  اگر شماره نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
 100000  اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.
 
 

تعبیر خواب ارقام ، تعبیر خواب ارقام و اعداد

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ سلطان تقلید صدای ایران
کلیپ سلطان تقلید صدای ایران