تعبیر خواب اره | تعبیر خواب انبر آهنگری

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اره | تعبیر خواب انبر آهنگری

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره و انبر آهنگری را در خواب تعبیرش چیست؟

 

 تعبیر خواب اره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب اره می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با ان چیزی را نمی‌برد و کاری انجام نمیدهد نشان ان است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد.

 

اگر اره به دست داشت ودر خواب دید که درختی را قطع می کند گویای ان است که از صاحب ان درخت یا چوب و تخته دور میشود و بین ان ها مفارقت اتفاق میوفتد.

 

اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن ودر خواب این صفات به صورت اره نمودار میشوند.

 

چنان چه در خواب دیدید که اره اي از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی بشما اره اي بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر میشوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری بشما عنایت می فرماید.

 

اگر اره رابه دست یا پای خود کشیدید بی ان که بریده شود و از جای ان خون بیاید گویای ان است که کاری زیان بخش انجام میدهید که زیان ان متوجه خودتان خواهد شد.

 

تعبیر خواب اره | تعبیر خواب انبر آهنگری

تعبیر خواب اره چوب بری

 

تعبیر خواب اره به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب اره از زبان ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند فرزند، اره اي به دست گرفته یا خرید یا کسی به او داد.
اگر پسر دارد پسری دیگر و اگر دختر دارد دختری دیگر نصیبش می‌شود و اگر فرزند نداشته باشد چارپایی که مال اوست دو تا میشود.

 

تعبير خواب اره به روايت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب اره می گوید:
اگر در خواب ببیند درختی رابا اره برید، از رفت و آمد با کسیکه تعلقی به او دارد محروم میشود و یا خودش کناره گیری می کند، احتمال آزرده کردنش هم وجوددارد.

 

اگر ببیند فرزند، برادر و یا خواهر خودرا با اره به دو نیم کرد، دلیل ان باشد که همتای دیگری چون او مییابد، یعنی فرزند دوتا می‌شود و …

 

تعبیر خواب اره به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید با اره دستی چوبی را اره میکنید، علامت ان است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.

۲ـ دیدن اره هاي‌ بزرگ که با نیروی برق کار میکنند، علامت ان است که پذیرفتن وظیفه اي بزرگ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت ان است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.

 

۳ـ دیدن اره فرسوده که دندانه هایش شکسته است، علامت ان است که با حوادثی نامساعد روبه‌رو خواهید شد ودر زندگانی طعم شکست را خواهید چشید.

۴ـ گم کردن اره در خواب، علامت ان است که دست به کارهایی میزنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد.

 

۵ـ شنیدن صدای اره کردن در خواب ؛ نشانه رسیدن به سعادت و خوشبختی است.

 

۶ـ پیدا کردن اره اي مستعمل در خواب ؛ نشانه ان است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.

 

۷ـ اگر خواب ببینید اره اي را روی شانه خود حمل میکنید، علامت ان است که مسئولیت هایي بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب اره | تعبیر خواب انبر آهنگری

تعبیر خواب اره آهن

 

 تعبیر خواب اره به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق در مورد تعبیر خواب اره می فرماید:

 

دیدن اره در خواب بر سه وجه است: فرزند، خواهر یا برادر، شریک

 


 

تعبیر خواب اره | تعبیر خواب انبر آهنگری

تعبیر خواب انبر آهنگری

 

ابن سیرین میگوید:

تعبیر انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست «سلطان» بیرون می‌آورد و برای مردم خرج می کند.

اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از سلطان سود و منفعت بدست می‌آوری .

 

جدیدترین مطالب سایت