تعبیر خواب اسب | تعبیر خواب کامل اسب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اسب | تعبیر خواب کامل اسب

تعبیر خواب اسب

اگر در خواب اسب دیدید تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب اسب در انواع مختلف را در مطلب پایین بخوانید.

تعبیر خواب کامل اسب

 

تعبير خواب اسب به روايت حضرت دانيال

اسب تازي رابه خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود.

اگر ديد بر اسب تازي نشسته بودو ان اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب.

اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر وي نشست، دليل كه شرف و بزرگي يابد، ليكن كمتر از ان كه در اسب تازي گفتيم.

اگر ديد از ان اسب چيزي كم بود، يازين يا نمد زين يا لگام، دليل كه بر قدر ان نقصان در بزرگي او بود.

اگر بيند اسب وي را دم انبوه و دراز بود، دليل كه بر قدر ان وي را خادمان باشند و چاكران …

اگر دم اسب او بريده بود، دليل كه وي را خادمان و چاكران نباشند.

اگر بيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود، دليل كه به قدر ان از عز و شرف او نقصان بود.

اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همي كرد و اسب غالب بودو فرمانبر وي نبود، دليل كه مصيبت و گناه نمايد.

 

تعبیر خواب اسب از محمد بن سيرين :

اگر بيند بر اسب لخت نشسته بود، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود.

اگر ان اسب از شخصي ديگر بود،ان چه گفتيم خداوند اسب را بود.

اگر ديد اسب لخت بود.

لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود.

اگر بيند بر اسبي نشسته بودو ان اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود، دليل ان چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد.

اگر بيند بر اسبي نشسته بودو ان اسب بر هوا مي پريد، يا بيند كهم ان اسب را پرها بودو چون مرغ همي پريد، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد.

 

تعبیر خواب اسب | تعبیر خواب کامل اسب

تعبیر خواب اسب ابراهيم كرماني

اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند.

اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود.

اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از سلطان قوت و بزرگي يابد.

اگر ديد بر اسب اشقر «سرخ مو» بود، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از سلطان.

اگر ديد بر اسب زرد بود، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود.

اگر بيند بر اسب جرمه بود، دليل است بر خير و صلاح.

اگر ديد كه بر اسب سليس بود، دليل است زن خواهد.

اگر ديد از اسب فرود آمد، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد.

اگر ديد از اسب لخت فرود آمد، دليل كه از گناه و معصيت بازايستد.

اگر بيند بر اسب نشسته بودو سلاح تمام پوشيده بود، دليل كه شرفو بزرگي يابد، چنانكه شخص از ان مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد.

اگر بيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.

اگر ديد بر اسب نشسته بودو اسب وی را در مسجد برد، هيج خير اندر اين نبود، مگر بيند كه اسب وی را از آنجا بيرون آورد.

اگر ديد اسب وی را مراغمه همي كرد، دليل كه مال و دولت يابد.

اگر بيند اسب با وي سخن گفت، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند.

اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد، يا دركوچه وي، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وي درآيد، به قدر و قيمت اسب ودر آنجا مقام سازد.

اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود، يا بميرد.

 

تعبیر خواب اسب از جابر مغربي

اگر بيند اسب ماديا فرا گرفت، يا شخصي بد داد و بر وي نشست، دليل كه زن خواهد و بر وي مبار بود.

اگر بيند ان ماديان به گونه سياه بود، دليل كند كه ان زن شريف و نامدار نباشد.

اگر بييند ان ماديان ابلق است، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد.

اگر ان ماديان جرمه باشد، دليل كه ان زن خوبروي و با جمال است.

اگر ان ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه ان زن ديندار و پرهيزكار باشد.

اگر اشقر بود، دليل كند كه ان زن عزيز و خداوند جاه بود.

اگر كميت بود، دليل كه ان زن معاشر و طول دوست بود.

اگر ديد ان ماديان كره داشت، دليل كند كه زن را فرزند بود، چنانكه اگر كره او نر بود، دليل كه ان زن را پسر است.

اگر ماده باشد، دليل كند كه فرزند زن دختر بود.

اگر بيند گوشت اسب همي خورد، دليل كه سلطان وی را خواستار شود و به خويشتن نزديك نمايد.

اگر ديد در پس كسي به اسب نشسته بود، دليل كند كه ان مرد كه در پس وي نشسته بود، تابع او شود.

اگر بيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند، دليل كه در ان موضع باران بارد، ياسيلاب روان شود.

 

تعبیر خواب اسب از اسماعيل بن اشعث

اگر بيند كه بر اسب رهوار نشسته است، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل ان نباشد، وي رابه چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نيكوئي يابد.

اگر ديد گوش اسب او بريده بود، دليل كه پيغام مهتران از او بريده شود.

اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست، دليل كه در بعضي از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد.

اگر ديد اسبي خريد بي دم و بر وي نشست، دليل كه زني بي اصل رابه زني بخواهد.

اگر ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از ان از هوا فرود آمد، دليل كه بر دست سلطان هلاك شود.

اگر ديد اسب وي را بدزديد، بيم بود كه عيالش هلاك شود.

اگر بيند اسب وي گم شد، دليل كه زن را طلاق دهد.

اگر ديد اسب خويش را بفروخت، دليل كه عز و جاه او كم شود، يا عيال از وي جدا شود.

اگر ديد بر اسب بازگونه نشسته بود، دليل كه از وي به قصد كاري منكر پدي آيد، كه در ان وي رامضرت و ملامت بود.

 

تعبیر خواب جاحظ گويد:

اسب در خواب، هواي نفس بيننده خواب بودو اگر اسب خويش را سركش بيند، دليل كه هواي نفس او سركش باشد .

اگر ديد اسب خويش مطيع و فرمانبر بود، دليل كه هواي نفس او صعب تر بود به بدي، و بدانكه هر اندامي از اندامهاي اسب، نشان بود از سلطان.

اگر خون سلطان را بر اسب بيند عز و رفعت او بودو مردم عامه اسب به خواب ديدن، عز و بخت بود.

اگر بيند اسبي مجهول از محلي بيرون آمد، دليل كه يكي از بزرگان محله از دنيا برود.

خالد اصفهاني اسب پالاني به خواب، بخت مرد است و هر چند پالاني مطیع باشد، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود.

اگر بيند كه اسبي پالاني در شهري يا در دهي يا در سرائي شد، دليل كه مردي غريب عجمي در آنجا پديد ايد.

اگر بيند بر اسبي درازدم نشسته بود. دليل كه وي را تبع زياده شود، به قدر درازاي دم اسب.

اگر به خلاف اين بيند، دليل كه حال بر وي بد شود و عيش بر وي تنگ گردد.

 

تعبیر خواب اسب | تعبیر خواب کامل اسب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن اسب در مجموع بسيار نيکو است. معبران اسلامي نوشته اند که ديدن اسب عربي در خواب نشاني است از عزت و جاه و مقام . اگر کسي ببيند که بر اسب نشسته و اسب رام او مي باشد و به آسانی فرمان مي برد نشان ان است که بيننده خواب به جاه و مقام مي رسد و به آسانی کامروا مي گردد ولي اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسيار پيروزي حاصل مي شود.

 

در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفايش الفنون نوشته اسب ولايت و دولت است ودر عين حال زن.

 

نفايس الفنون تصريح دارد که اگر کسي در خواب بر اسب سفيد نشسته باشد پادشاهي يابد. معبران بطور عموم دم اسب رابه خدمتکاران تعبير کرده اند يا افرادي که از شما حرف شنوي دارند و يا فرمان مي برند.

 

در همين زمينه ابن سيرين مي گويد اگر ديديد اسبي داريد که دم پر پشت و انبوه دارد نشان ان است که عده ای زياد از شما اطاعت و پيروي مي کنند.

چنان چه ديديد اسبي در اختيار داريد که فاقد زين يراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پيروزي شما است.

در ميان رنگ های اسب که مي شناسيم، اسب زرد و سمند چندان نيکو نيست چه اين که بر بيماري دلالت دارد.

اسب با رنگ غير معقول نيز توفيق کاذب است.

اسب سفيد شرف و عظمت است.

اسب سياه امري است مخاطره آميز و کاري است دشوار که سر راه شما قرار مي گيرد.

سوار بودن بر اسب نيکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نيست مگر اين که اسب زرد باشد دراين صورت بشما نويد مي دهد که از بيماري شفا مي يابيد. درصورتي که بيمار باشيد.

نوشته اند اسب سبز دين داري است و چنان چه کسي بر ماديان سبز رنگي نشسته در آينده با زني متقي و پرهيزگار و دين دار رو به رو مي شود .

معبران ماديان رابه زن تعبير کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است.

از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هواي نفس بيننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعي هواي نفس است.

هر چه اسب سرکشتر باشد هواي نفس بيشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس راحت تر است و يحتمل کام جويي ممکن تر. باز مي گويد اگر ديديد اسبي ناشناخته از خانه بيرون آمد از ان خانه کسي مي ميرد.

 

تعبير خواب اسب به روايت محمد بن سيرين

اگر ببيند بر اسبي لخت سوار است ؛ فعلي را مرتکب مي شود که گناه بسيار دارد

اگر ببيند اسب لخت ای رام او شد ؛ دلالت بر بزرگي و شرف براي او دارد

اگر ببيند بر اسبي سوار است و اسب روي بام و ديوار ايستاده است ؛ دلالت بر کناه صعب در راه اوست که گرفتارش مي شود

اگر ببيند بر اسبي بالدار سوار است ودر هوا مي پرد ؛ دليل ان باشد که در دين و دنيا شرف و بزرگي اورار خواهد بودو امکان اين نيز است که سفري در پيش داشته باشد

 

جدیدترین مطالب سایت