تعبیر خواب اسفند يا اسپند | تعبیر خواب اسپندان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اسفند يا اسپند | تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسفند يا اسپند

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اسفند يا اسپند دود کردن در خواب نمايانگر هراسي است که از آينده داريد.

چنانچه در خواب ديديد که اسفند در آتش مي افکنيد موردي پيش مي آيد که از انجام کاري هراس داريد.

اسپند را در بيداري براي دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش مي افکنيم در خواب نيز تجسم مکانيسم دفاعي روح ماست در مقابل حوادث بيم آور آينده و به هيچوجه بد نيست.

 

تعبیر خواب اسفند يا اسپند | تعبیر خواب اسپندان

 

تعبیر خواب اسپندان

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر ان وي را غم و اندوه رسد.

اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از ان كس بر دل وي حاصل شود.

اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او بر دل وي حاصل گردد.

 

تعبیر خواب اسپندان از اسماعيل بن اشعث 

اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، دليل كه وی را غم و اندوه كمتر بود.

 

تعبیر خواب آتش را هم می توانید در پایین بخوانید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع