جستجو در تالاب

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه | تعبیر خواب شکم درد

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اسهال و دل پیچه | تعبیر خواب شکم درد

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه داشتن در خواب یا دیدن کسی دراین حال تعبیرش چیست ؟ همچنین تعبیر خواب شکم درد را در آخر خواهید خواند :

 

تعبیر خواب اسهال درکتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها :

شما اسهال دارید: یک هدیه پر ارزش دریافت می‌کنید.
داروی ضد اسهال میخورید: عاقبت بخیر خواهید شد.
بچه ها اسهال دارند: به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد.
تمام فامیل همگی اسهال دارند: مشکلات بی خطر

 

تعبیر خواب اسهال به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای ان است که در اثر بی دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می شود.

 

تعبیر خواب اسهال به روایت هانس کورت

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته اید، نشانه غم و اندوه است.

 


 

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه | تعبیر خواب شکم درد

تعبیر خواب شکم درد

تعبیر خواب شکم درد حضرت دانیال

تعبیر ظاهر یا باطن و داخل شکم، مال و اموال میباشد.

 

تعبیر خواب شکم ابن سیرین :

تعبیر شکم، مربوط به فرزندان میشود.

 

ابن سیرین میگوید:
اگر ببینی شکم تو می‌لرزد، یـعـنـی در مسافرت دچار زحمت و مشقت میشوی.

 

اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یـعـنـی مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگ تر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود.

 

تعبیر خواب شکم درد ابراهیم کرمانی :

تعبیرش بستگان و فامیل می باشد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:
 
اگر ببینی هر چه در شکم داشتی بیرون آوردی و شستی و دوباره وارد شکم کردی، یـعـنـی به خواسته خودت میرسی.

 

اگر ببینی شکم تو بزرگ شده است، تعبیرش مال و اموال میباشد.

 

اگر ببینی شکم تو کوچک شده است، یـعـنـی فرزندانت دچار عیب و ایراد شده و همچنین دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شوي «دفع بلا و گرفتاری».

 

تعبیر خواب شکم درد ابن سیرین :

اگر ببینی شکم تو ضعیف شده است، یـعـنـی پشت و پناه تو ضعیف میشود.

 

اگر ببینی شکم تو درد میکند، یـعـنـی مال حرام مصرف می کني. اگر کسیکه مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد شکم ناله می کند، یـعنـی ان مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

 

تعبیر خواب شکم درد اسماعیل بن اشعث

اگر ببینی شیطان را گرفته‌اي یا شیطان وارد شکم تو شده است، یـعـنـی به انجام گناه و فساد مشغول می شوي.

 

تعبیر خواب شکم درد جابر مغربی

اگر ببینی در شکم تو سوراخی وجوددارد، یـعـنـی از اهل و عیال و زن و فرزند خودت ناامید میشوی، و یا تعبیرش این است که اهل و عیال و زن و فرزند تو مال و اموالت را میخورند.

 

اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می شوي. اگر ببینی مو هاي شکم خودت را تراشیده‌اي، یـعـنـی بدهی خودرا پرداخت میکنی .

 

تعبیر خواب شکم از امام صادق «ع»

تعبیرهای شکم عبارتند از:
 
1- محل علم 2- نظم و نظام 3- زندگانی و معاش و معیشت 4- فرزندان

 

منبع: تعبیرستان
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ جالب از تفاوت مسافرت رفتنای الان با قدیم
کلیپ جالب از تفاوت مسافرت رفتنای الان با قدیم