تعبیر خواب انجير + تعبیر خواب انگور

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انجير + تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انجير

تعبیر خواب انواع میوه را می توانید در سایت تالاب بخوانید. میوه ها هر کدام در خواب نشانه یک اتفاق مهمی هستند که در این جا به تعبیر خواب انجیر و تعبیر خواب انگور خواهیم پرداخت …

 

تعبير خواب انجير به روايت محمد بن سيرين

خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از ان پشمياني خورد.

 

تعبير خواب انجير به روايت ابراهیم کرمانی

انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيماري است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زياني ندارد.

 

تعبير خواب انجیر به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است. ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي کنيد زياني بشما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به دنبال دارد.

 

چند معبر ديگر نيز در مواردي انجير را بيماري دانسته اند بخصوص انجير زرد و لهيده ولي اعتقاد نگارنده اين است که انجير چون از ميوه های تقديس شده است ودر مذاهب توحيدي از ان به نيکي نام برده شده در خواب ديدن ان نيکو است؛

 

ولي معبر بايد جهات مختلف و رابطه ان رابا چيزهاي ديگر در خواب ديده مي شود مورد توجه قرار دهد. انجير سياه نشانه غم است و اندوه انجير سبز و شيرين بي اثر مي باشد. به هرحال از ديدن انجير در خواب بيمناک و نگران نباشيد که نيکو است.

تعبیر خواب انجير + تعبیر خواب انگور

 تعبیر خواب انگور

تعبير خواب انگور به روايت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب انگور میگوید:

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بودو هر انگوری كه پوست او سخت بود، دلیل كه مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند و هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بودو هر انگوری كه به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه كند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه كند و هر انگوری كه شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

 

تعبير خواب انگور به روايت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق«ع» درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.

 

اول: فرزند نیك
دوم: علم فرائض
سوم: مال حلال

و فشردن انگور در خواب هم ان حضرت فرماید: بر سه وجه بود

اول: مال باخیر وبركت
دوم: فراخی نعمت
سوم: از قحط و بلاامان یافتن

 

تعبير خواب انگور به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره انگور میگوید:

 

در خواب های‌ ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه ان سالیان دراز استفاده میکنیم.
ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و بخود امید داده ایم.
برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

 

برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به ان دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد.

 

اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب میگیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص ان با معبر است.

 

تعبير خواب انگور به روايت حضرت دانیالحضرت دانیال درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بودو بی وقت، ترس و بیم بود.
معبران گفته اند: به شماره هر انگور كه خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از ان كه امید دارد و به غیر وقت، دلیل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.
اگر انگور سرخ بیند همین دلیل كند.

 

تعبير خواب انگور به روايت جابر مغربی

 جابر مغربی گوید:

اگر بیند كه انگور همی فشرد و شیره های‌ ان در خم ها همی جمع كرد، دلیل كه از جهت خود، مال بسیار به سبب سلطان حاصل كند.
اگر بیند كه انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل كه وی را و عیال وی را در خدمت سلطان منفعت رسد.
اگر بیننده خواب در ضرر خدمت سلطان نباشد، دلیل كه كاری از سبب مردی حاصل كند.

اگر كسی بیند كه انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل كه خدمت سلطان ظالم كند.
اگر بیند كه ان معصر، از خشت و گل بود، دلیل كه خدمت سلطان بادیانت كند.
اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل كه خدمت سلطان با سیاست و با هیبت كند.
اگر بیند كه انگور در طشت همی فشرد، دلیل كه خدمت زنی بزرگ كند.
اگر بیند كه انگور در كاسه همی فشرد، دلیل كه خدمت شخصی خسیس كند.

 

تعبير خواب انگور به روايت یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن انگور سفید روزی حلال بود.

 

و دو جوان با او به زندان درآمدند روزی یکی از ان دو گفت من خویشتن رابه خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم و دیگری گفت من خود رابه خواب دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از ان می‌خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. سوره یوسف آیه «36»

 

اي دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از [مغز] سرش میخورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

 

تعبير خواب انگور به روايت لوک اویتنهاو

 لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:

خوردن: تب مختصر
چیدن ان: جدایی غیر منتظره
انگور سفید: شادمانی
انگور سیاه: غصه
دیدن ان : شما به هدفتان خواهید رسید
کسی آن را بشما بدهد : آشناییهای تازه
کشمش : دعوا در همسایگی

 

تعبير خواب انگور به روايت  آنلی بیتون آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب انگور میگوید:

اگر خواب ببینید انگور می چینید ؛ علامت ان است كه بعد از دردسر به شادی دست می‌یابید . ودر آینده به كارهایی دست خواهید زد.

خوردن انگور سبز در خواب ؛ علامت ان است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود رابه دست احساسات خواهید سپرد.

 دیدن انگور در خواب ؛ علامت ان است كه از كار سختی فرار می كنید.

 اگر دختری در خواب ببیند انگور میخورد ؛ علامت ان است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی مایوس خواهد شد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت