تعبیر خواب اندام انسان به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اندام انسان به روایت بزرگان

 تعبیر خواب اندام انسان به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب اندام به روایت جابر مغربی

 جابر مغربی درباره تعبیر خواب اندام

اگر بیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود دلیل که از مال او چیزی بستاند.

اگر بیند که گوشت از اندام خویش همی برید و در پیش مرغ می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.

اگر اندامی از اندامهای او تباه گشت دلیل بر این که بر راست نبود.

اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می‌گفت دلیل است که در بین خلق رسوا گردد.

اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد.

اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد.

اگر بیند که اندامهایش آزرده بود دلیل که بیمار گردد.

ام فضل گوید به رسول خدا گفتم یا رسول الله خواب منکری دیدم فرمود چه دیدی گفتم پاره اي از اندام تو ببریدند و در کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آید و درکنار تو بزرگ شود و پس از ان از فاطمه حسین متولد شد و درکنار او بزرگ شد و وی را می پرورید.

 

تعبیر خواب اندام به روایت محمد بن سیرین

 تعبیر خواب اندام به روایت ابراهیم کرمانی

 تعبیر خواب اندام به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که پاره اي گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که ان کس را خیر ومنفعت رسد.
اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور.
اگر بیند گوشت از اندام خود میبرید و در پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.

 

– تعبیر خواب اندام از محمد بن سیرین درباره

اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود.

اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند.

اگر بیند که اندام خویش میبرید وپراکنده می‌کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خودرا در شهرها پراکنده کند.

 

تعبیر خواب اندام انسان به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب اندام به روایت یوسف نبی علیه السلام

 یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد.

 

تعبیر خواب اندام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درمورد تعبیر خواب اندام

اندام هاي‌ انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می‌شود. دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که بجای ان چیز در خواب ما شکل می‌گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی میدهند.

روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان ان است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد.

 

متعدد شدن دست ها ازتشدید اعمال شما خبر میدهد. اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات میگیرند. برای نمونه اگر دیدید که بجای دو دست چندین دست دارید خواب شما میگوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می‌دهید.

 

اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می‌گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید. داشتن چشم اضافی دلبستگی است بدنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته «مشروط بر این که کلاغ یا کرکس نباشد» و شما ندانید نام ان مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان ان است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته میشود.

اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا ان عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می‌شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او بشما خیلی نزدیک است.

 

چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر نیکی می‌کنید و اگر بد باشید و تاکنون بدی کرده‌اید اعمال بد شما فزونی می‌یابد که البته زیان ان اعمال بد به خودتان باز میگردد.

چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان متفرق می‌گردند.

 

اگر ببینید که گوشت بدن خودرا می‌برید نفعی عاید شما میشود و چنانچه دیگری گوشت شما را می‌برد از شما به او سودی میرسد که خودتان راضی نیستید.

چنانچه در عالم خواب عضوی ازبدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می‌دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست.

چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی وی را فریب می‌دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می‌گیرد.

اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان ان است که مردم درباره شما بد قضاوت می‌کنند و بد میگویند و انگشت نما می‌شوید و رسوائی به بار می آورید.

اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای ان عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می‌گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می‌رود که یا نمی‌دانید ان جا کجاست و یا آن قدر دور است که نمی‌توانید از او خبر بگیرید.

 

جدیدترین مطالب سایت