تعبیر خواب انگور | تعبیر خواب کامل انگور برای زن باردار

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انگور | تعبیر خواب کامل انگور برای زن باردار

تعبیر خواب انگور

اگر در خواب در حال خوردن یا دیدن انگور باشید تعبیرش چیست ؟ انواع تعبیر خواب انگور را از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید.
 
تعبیر خواب انواع انگور
تعبیر خواب انگور سبز
تعبیر خواب انگور سیاه
 

– تعبير خواب انگور به روايت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق«ع» درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:
انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
اول: فرزند نیك،
دوم: علم فرائض،
سوم: مال حلال.

و فشردن انگور در خواب هم ان حضرت فرماید: بر سه وجه بود،
اول: مال باخیر وبركت،
دوم: فراخی نعمت،
سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

 

– تعبير خواب انگور به روايت

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن انگور سفید روزی حلال بود.
و دو جوان با او به زندان درآمدند روزی یکی از ان دو گفت من خویشتن را به خواب دیدم که انگور برایشراب می فشارم و دیگری گفت من خودرا به خواب دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از ان میخورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران میبینیم. سوره یوسف آیه «36»

اي دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته میشود و پرندگان از مغز سرش میخورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

 

– تعبير خواب انگور به روايت  آنلی بیتون

 آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب انگور میگوید:
1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ؛ علامت ان است كه بعد از دردسر به شادی دست می‌یابید . ودر آینده به كارهایی دست خواهید زد.
2ـ خوردن انگور سبز در خواب ؛ علامت ان است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود رابه دست احساسات خواهید سپرد.
3ـ دیدن انگور در خواب ؛ علامت ان است كه از كار سختی فرار می كنید.
4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ؛ علامت ان است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی مایوس خواهد شد.

 

 

– تعبير خواب انگور به روايت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب انگور میگوید:
 
مجله تالاب: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بودو هر انگوری كه پوست او سخت بود، دلیل كه مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند و هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بودو هر انگوری كه به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه كند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه كند و هر انگوری كه شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.
 
 

– تعبير خواب انگور به روايت  لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگور میگوید:
خوردن: تب مختصر
چیدن ان: جدایی غیر منتظره
انگور سفید: شادمانی
انگور سیاه: غصه
دیدن ان : شما به هدفتان خواهید رسید
کسی آن را بشما بدهد : آشناییهای تازه
کشمش : دعوا در همسایگی
 
تعبیر خواب انگور | تعبیر خواب کامل انگور برای زن باردار
 

تعبیر خواب کامل انگور برای زن باردار

 

– تعبير خواب انگور به روايت حضرت دانیال

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب انگور می‌گوید:
خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بودو بی وقت، ترس و بیم بود.
معبران گفته اند: به شماره هر انگور كه خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از ان كه امید دارد و به غیر وقت، دلیل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.
اگر انگور سرخ بیند همین دلیل كند.
 
 

– تعبير خواب انگور به روايت جابر مغربی

جابر مغربی گوید:
اگر كسی بیند كه انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل كه خدمت سلطان ظالم كند.
اگر بیند كه ان معصر، از خشت و گل بود، دلیل كه خدمت سلطان بادیانت كند.
اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل كه خدمت سلطان با سیاست و با هیبت كند.
اگر بیند كه انگور در طشت همی فشرد، دلیل كه خدمت زنی بزرگ كند.
اگر بیند كه انگور در كاسه همی فشرد، دلیل كه خدمت شخصی خسیس كند.

اگر بیند كه انگور همی فشرد و شیره هاي‌ ان در خم ها همی جمع كرد، دلیل كه از جهت خود، مال بسیار به سبب سلطان حاصل كند.
اگر بیند كه انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل كه وی را و عیال وی را در خدمت سلطان منفعت رسد.
اگر بیننده خواب در ضرر خدمت سلطان نباشد، دلیل كه كاری از سبب مردی حاصل كند.

 

 

– تعبیر خواب انگور برای زن باردار

اگر یک زن باردار خواب انگور ببیند، این خواب نشان از خوش شانسی فرد دارد، و از آنجایی که میوه انگور هسته دار است، این خواب میتواند نشانه باروری باشد. اگر یک زن باردار در خواب ببیند که از شاخه‌اي انگور می‌چیند، تعبیر این است که فرزند او پسر است.

 

دیدن شراب انگور در خواب توسط یک زن باردار نشانه این است که این زن دوقلو حامله است یا این که در آینده چند زایمان دیگر خواهد داشت.

 

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور میخرد، تعبیر ان این است که ان زن، فرزند پسر دیگران را بزرگ خواهد کرد. یا پسری رابه فرزند خواندگی می‌پذیرد. انگور در علم تعبیر خواب نشانه پسر است. در واقعیت، پسردار شدن برای یک زن دشوار است.

 

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور می خورد، ابن نوع خواب نباید به فال نیک گرفته شود. تعبیر ان بد است. این خواب نشان از ان دارد که پسردار شدن برای فرد تا حدودی محال است. این زن باید به نسبت سبک زندگی خود توجه بهتری داشته باشد تا نوزاد سالمی بدنیا بیاورد.

 

دیدن انگور سبز در خواب توسط یک زن باردار نشان از ان دارد که او باید به دقت از نوزاد خود مراقبت کند. نوزاد او ممکن است با حوادث غیرمترقبه مواجه شود.

 

دیدن انگور قرمز در خواب توسط یک زن باردار باید به فال نیک گرفته شود. این خواب خوش یمن است. تعبیر ان این است که او نوزادی سالم با عمر طولانی بدنیا خواهد آورد.

 

– تعبير خواب انگور به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

 

منوچهر مطیعی تهرانی درباره انگور میگوید:

در خواب هاي‌ ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه ان سالیان دراز استفاده میکنیم.
ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و بخود امید داده ایم.

برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

 

سایت تالاب: برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به ان دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.
اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب میگیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص ان با معبر است.

 

جدیدترین مطالب سایت