جستجو در تالاب

تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب آب و هوای طوفانی و و باد شدید تعبیرش چیست ؟

 

تعبير خواب باد به روايت منوچهر مطيعي تهراني

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.

 

محمد بن سيرين معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول ان؛ از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد.

 

باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم آسان و آسايش. گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران مي کند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود ميآورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد که جنبه عام دارد.

 

گاه مي شود که شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن رابه جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند.

 

اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت.

 

باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد ودر خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است که براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت ان را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست.

 

مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر بادي ديديد که درختان را از جاي کند و افکند در ان ناحيه که در خواب ديده ايد يا نقصان زراعت پديد مي آيد و يا مرگ دامن عده ای را مي گيرد.

 

باد صبا، در صورتي که تشخيص دهيد بادي که چهره شما را نوازش مي کند همان باد صبح يعني باد صبا است خبر از تسلط و چيرگي بر دشمن مي دهد و بشارت آسان و سلامت مي رساند. چنانچه در خواب فقط صداي باد را شنيديد مطمئن باشيد خبري بشما مي رسد.

 

اگر از ان صدا خوشتان آمد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگر از صداي باد بيمناک شديد خبري ناخوش بشما مي دهند.

 

در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقيم به آسمان رفتن نيکو خوابي نيست، همين تعبير براي باد نيز هست که اگر ببينيد باد شما را از جاي کند و با خود به آسمان برد و شما با اين که مي خواستيد برگرديد نتوانستيد و همان‌ گونه به رفتن در دست باد ادامه داديد خوب نيست و تعبيري را دارد که در آسمان نوشته شد.

 

روي هم رفته باد ملايم خوب است و بادي که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. اگر ديديد در خواب باد تندي مي وزد که گرد و غبار برمي آنگيزد و شما براي حفظ چشم خويش پشت به باد مي کنيد گوياي اين است که براي شما حادثه ای پيش مي آيد که از ان مي گريزيد و به ان پشت مي کنيد.

 

باد گرم خوب نيست و اگر در عالم خواب احساس کرديد بادي که مي وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را مي آزارد از يک واقعه ناخوشايند خبر مي دهد. باد بسيار سرد هم چندان خوب نيست. بهترين نوع باد در خواب نسيم ملايم و مرطوب است.

 

تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی در خواب

تعبیر خواب طوفان

تعبیر خواب طوفان از آنلی بیتون

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبه‌رو شدن با حوادث تلخ است.

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه میروید، نشانه ان است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار ان بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می‌بارد، علامت ان است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت.

دیدن طوفان در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است. 

اگر خواب ببینید كه گرفتار طوفان شده‌‏اید، بیانگر ان است كه خطرى شما را تهدید می‌كند.

آب و هوای طوفانی نشانه اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود.

 

تعبیر خواب طوفان در کتاب سرزمین رویاها : 

آب و هوای طوفانی: دشمنان به‌ دنبال شکست شما هستند.
 
 

تعبیر خواب طوفان از معبران غربی

از دیدگاه تعبیر گران امروزی و غربی دیدن باران شدید و یا هوای طوفانی بیانگر افسردگی و ناراحتی بیننده خواب است.

 

برای پیدا کردن تعبیر دقیق اینگونه خواب‌ها بایستی بتوانیم احساسی که در هنگام طوفان به ما دست داده را درک کنیم. همچنین بایستی توجه کنیم که خود ما درون طوفان بوده‌ایم یا بطور مثال از کنار پنجره به تماشای ان پرداخته‌ایم.

 
دیدن یک طوفان بسیار سهمگین در خواب به همراه بادهای سنگین و باران زیاد میتواند نشانه تعداد زیادی از پدیده‌ها در زندگی بیداری باشد.سرکوب کردن عصبانیت، بروز دادن خشم، آشفتگی‌ها و یا درگیری و تضاد در بیداری خود رابه صورت طوفانی شدید در خواب نشان میدهند.

در جایی دیگر معبرین دیدن طوفان رابه مبارزه‌ای که بزودی اتفاق می‌افتد نسبت داده‌اند. حتی میتوان طوفان رابه از دست دادن و یا رخ دادن فاجعه‌ای در زندگی بیداری نیز تعبیر کرد.

 

تمامی تعابیر دیدن طوفان در خواب منفی نبوده و تفاسیر مثبتی نیز برای ان بیان شده است طوفان در خواب می تواند سمبل افزایش روحانیت و هشداری برای تغییر حرکت رو به جلو باشد.

 

تعبیر دیدن طوفان در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
چیزهایی که در زندگی روزانه ما بزرگ و دور از معرض جلوه میکنند در خواب‌هایمان به صورت آیات عظیم خلقت و طبیعت ظاهر می گردند.
 
 
مانند کوه آتشفشان، غول، سیل، صاعقه، طوفان، گردباد و غیره. شخصیت‌هایي که دور از معرض ما بنظر می آیند به صورت غول، دیوار و از این قبیل شکل میگیرند و حوادثی که و قوعشان بیرون از دایره قدرت و حیطه گمان و قیاس ما است و به شکل آیات طبیعی تجلی می‌نمایند.
 
 

تعبیر خواب طوفان از ابن سیرین

 اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در ان دیار مرگ مفاجات پدید آید.
 
 
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
رانندگی خطرناک چند خودرو در اصفهان (کلیپ)
رانندگی خطرناک چند خودرو در اصفهان (کلیپ)