تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان

تعبیر خواب دیدن باران در خواب بارش باران در خواب و باران آرام و باران تند و …

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند بجاي باران انگبين همي باريد، دليل كه نعمت و غنيمت در ان ديار بسيار باشد و هر چيز كه بيند كه از آسمان مي باريد تاويلش از جنس ان چيز بود. اگر بيند كه آب باران صاف و روشن بود، دليل كه بر قدر ان خير و آسان بدو رسد. اگر بيند كه آب باران تيره و ناخوش بود، دليل كه بر قدر ان رنج و بيماري كشد.

 

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بودو به همه ی جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر ان باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريد اين چنين، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل ان موضع و سختي كه به ايشان رسد.

 

اگر بيند كه باران آهسته مي باريد، دليل كند بر خير و منفعت اهل ان موضع. اگربيند كه اول سال يا اول ماه باران باريد، دليل كندكه در ان سال يا در ان ماه فراخي و نعمت زياد پيدا شود. اگر بيند كه باران تيره و سخت بود كه مي باريد، دليل كند بر بيماري كه در ان هلاك شود.

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن باران درخواب بر دوازده وجه است.

اول: رحمت.

دوم: بركت.

سوم: فرياد خواستن.

چهارم: رنج و بيماري.

پنجم: بلا.

ششم: كارزار.

هفتم: خون ريختن.

هشتم: فتنه.

نهم: قحط.

دهم: امان يافتن.

يازدهم: كفر.

دوازدهم: دروغ.

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد، دليل است كه در ان ديار، لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود.

 

اگر بيند كه باران بر سر وي مي باريد، دليل بود كه به سفر رود و با سود و منفعت بازآيد.اگر بيند كه باران بر سر مردمان چون طوفان مي باريد، دليل بود كه در ان ديار مرگ مفاجات پديد آيد.

 

اگر بيند كه از هر قطره باران آواز همي آيد، دليل است عزت و جاه او زياد شود. اگربيند باران عظيم مي باريد، چنانكه جوي ها از ان روان شد و زياني بدو نرسيد، دليل كه سلطان تعصب كند وشر وي از خود بازدارد و اگر بيند از ان جوي ها نتوانست گذشت، دليل كه شر سلطان از خود دفع سازد. اگر بيند كه آب از هوا همي آيد. به كردار باران، دليل است كه عذاب حق تعالي و بيماري در ان موضع پديد آيد.

 

تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

باران در بيداري ودر زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي . عده ای از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است.

 

خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم. باران ملايم و دلپذير در خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است.

 

مشاهده باريدن باران نيکو است مشروط بر اين که باران همه ی جا فرو بريزد. اگر در خواب ببينيد که مثلاً پشت پنجره ايستاده ايد و مي بينيد که باران مي بارد ودر همه ی جا يکسان فرو مي ريزد بسيار خوب است ولي اگر در همين حالت ببينيد که فقط در خانه شما باران مي بارد و بام ودر خانه های ديگر خشک است خوب نيست زيرا اين باران اختصاصي در هر حالتي باشد از آمدن يک اندوه و غصه خبر مي دهد.

 

دراين موقعيت که باران فقط در خانه شما مي بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشيد. ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب ببيند که باران در اول سال يا اول ماه مي بارد در ان سال يا ان ماه نعمت فراوان مي شود و مردم در رفاه خواهند بود.

 

اگر در خواب ما باران تند و سيل آسا باشد خوب نيست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوري که در خواب احساس کنيد به صورت و سر شما مي خورد از يک حادثه بد خبر مي دهد مخصوصا روي سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد ميمون ندانسته اند.

 

همين طور است اگر بيننده خواب ببيند که باران مي بارد اما رنگ قطرات ان تيره است يا اصولا رنگ طبيعي ندارد اين باران از بيماري بيننده خواب خبر مي دهد و چنان چه شما ايستاده باشيد و ديگري را دست خوش چنين باراني ببينيد ان شخص بيمار مي شود و اگر ان شخص که زير باران است مجهول باشد يکي از اطرافيان شما طعمه بيماري مي شود. مشاهده باران بي وقت نيز در خواب نيکو نيست.

 

مثلاً در گرماي قلب الاسد که نزديک کولر يا در فضاي آزاد و روي پشتبام ودر پشه بند خوابيده ايد ببينيد باران مي بارد. اين خواب بشما خبر از غمي مي دهد که بيشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببينيد که باران روي محله يا شهر مي ريزد.

 

اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد و شما با آب باران« از ناودان يا آبي که در گودال های زمين جمع شده» دست و روي خودرا مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديک مطلع مي کند. از اين خوب تر ان است که در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد.

 

معبران اسلامي نوشته اند که گيرنده وضو با آب باران به زيارت حج مي رود يا به زيارت اعتاب مقدس توفيق مي يابد اما بطور کلي دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ايمني است و رهائي و نجات از نگراني و ياس و چنان چه از ان بنوشيد دين خويش را مي پردازيد.

 

اگر در خواب ببينيد باران طوري به شدت و به حدت مي بارد که رهگذران و مردم از بيم ان مي گريزند و سر پناه مي جويند دليل بر ان است که براي ان مردم حادثه ای غير قابل پيش بيني اتفاق مي افتد. اگر باران طوري مي بارد که سر و روي و لباس و کفش شما را خيس مي کند به سفر مي رويد و از اين سفر سودي عايدتان مي گردد.

 

اگر در خواب بينيد که باران مي بارد و شما صداي ريزش ان را مي شنويد و از شنيدن ان خوشتان مي آيد و لذت مي بريد صاحب عنوان و شهرت و آوازه مي شويد و چنان چه از شنيدن صداي ان خوشتان نيايد خواب بي اثر است و بي تفاوت.

 

 تعبیر خواب بارانی

تعبير خواب بارانی به روايت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند بر تن او بارانی بودو او در خدمت سلطان بود، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود.

اگر بارانی او از جهت جامه بود، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود.تعبیر خواب بارانی به روایت ابراهیم کرمانیاگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است، دلیل بر نیکوئی بود اما بارانی زرد، دلیل بر رنج و بیماری بود.

اگر بارانی کبود بود، دلیل بر گناه و معصیت بود.

اگر بارانی سفید بیند، دلیل است بر خیر و منفعت که ازجائی بدو رسد.

 

جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی و طنز آمیز مراسم ازدواج و خواستگاری !
کلیپ دیدنی و طنز آمیز مراسم ازدواج و خواستگاری !