تعبیر خواب برق و یا صاعقه + تعبیر خواب الکتریسیته و برق

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب برق و یا صاعقه + تعبیر خواب الکتریسیته و برق

 تعبیر خواب برق و یا صاعقه

انواع تعبیر خواب برق یا صاعقه و الکتریسسیته  و برق گرفتگی و غیره را در این جا بخوانید….

 

– خواب الکتریسیته به روايت آنلی بیتون

 

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب الکتریسیته می گوید:

1ـ احساس الكتریسته اندك در اندامها به هنگام خواب، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد.

 

اما اگر در خواب احساس كنید كه برق شما رابه شدت تكان میدهد، نشانه ان است كه با خطری جدی روبه‌رو خواهید شد.

 

2ـ دیدن سیم حاوی الكتریسته در خواب، علامت ان است كه دشمنان نقشه هایي كه بر علیه شما كشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ؛ بر هم خواهند زد.

 

3ـ اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم هاي‌ الكتریسته عبور می كنید، علامت ان است كه به نقشه هاي‌ دشمنان خود دست می‌یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می‌یابید.

 

– تعبیر خواب الکتریسیته و برق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند نماد یا جای گزین قدرتی مافوق تصور نیرومند و نیرومند باشد که هم به ان محتاجیم و هم از ان میترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین.

 

– تعبیر خواب برق و یا صاعقه در قدیم

تعبیر خواب برق از محمدبن سیرین

 برق در خواب خزانه دار سلطان است و بعضی از معبران گفته‌اند: برق، وعده کردن سلطان است به بدی و مرد طماع رابه طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در ان سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 
که برق درخواب بر پنج وجه است.

 

– خزانه دار سلطان

– وعده بد

– تندی و سرزنش کردن

– رحمت

– راه راست

 

تعبیر خواب برق و یا صاعقه + تعبیر خواب الکتریسیته و برق

 

– تعبیر خواب صاعقه

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه ی جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این میتواند درخشندگی آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. ب

 

رق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشندگی برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشندگی برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

 

– دیدن برق و الکتریسیته در خواب نشانه چیست؟

 

مطیعی تهرانی: هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این‌که همه ی ما میترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می‌ترسانند متفاوت‌اند. کسانی هستند که می ترسند و نمیدانند از چه می ترسند.

 

همیشه نگران و مشوش‌اند. برخی از بیماری میترسند کسانی هستند که از فقر بیمناک‌اند. خانم‌ها عموماً از پیری وحشت دارند. همه ی این ترس‌ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود.

 

برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید.

 

– تعبیر خواب برق رفتن

اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی مؤثر و مفید دارید ودر آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده‌اید نقشی مهم خواهید داشت

 

جدیدترین مطالب سایت