تعبیر خواب بزرگان از کلمه آپارتمان در خواب | تعبير خواب منزل و آپارتمان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آپارتمان در خواب | تعبير خواب منزل و آپارتمان

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آپارتمان در خواب

 

تعبیر خواب آپارتمان به روایت بزرگان 

 

 تعبیر خواب منزل و اپارتمان
 
تعبير خواب آپارتمان به روايت لوک اويتنهاو
 
آپارتمان: دوستان خوب داشتن
آپارتمان زيبا: احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد
آپارتمان کوچک: تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن: يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد
بازديد کردن آپارتمان: تحولاتي خواهيد داشت
 
 
تعبير خواب آپارتمان درکتاب سرزمين روياها
 
در يك آپارتمان هستيد: مراقب رقيب باشيد
مالك يك آپارتمان هستيد: مشاجره در فاميل
تنها در يك آپارتمان هستيد: تنهايي و ناكامي
با شخص ديگري در آپارتمان هستيد: آسايش در عشق
در يك آپارتمان خودرا پنهان ميكنيد: بشما هداياي پرارزشي خواهند داد.
خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل بشما نزديك ميشود.

 

جدیدترین مطالب سایت