تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب بازی در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب بازی در خواب

تعبیر خواب آب بازی

 

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب بازی در خواب

تعبير خواب آب بازی به روايت آنلی بیتون

۱- اگر در خواب خودرا مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

۲- اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

جدیدترین مطالب سایت