مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب پستچی | تعبیر خواب بسته پستی

تعبیر خواب پستچی | تعبیر خواب بسته پستی

تعبیر خواب بسته پستی

تعبیر خواب پستچی و اگر در خواب مشاهده کنید بسته پستی را دریافت می کنید یا بسته پستی را حمل می کنید و دیگر حالت های‌ آن تعبیرش چیست؟

 تعبیر خواب پستچی

تعبير خواب پستچی به روايت لیلا برایت

 دیدن پستچی در خواب، نشانه شادی و خوشحالی است.
اگر خواب ببینید که با یک پستچی برخورد می کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادی بخش است. 

تعبير خواب پستچی به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایي به شما میدهد، نشانه آن است که بزودی اخباری شادی بخش خواهید شنید.
۲ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب، علامت مهمان ناخوانده است.
۳ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانه تان می گذرد، نشانه آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد.
۴ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای میدهید تا برایتان پست کند، نشانه آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد.
۵ـ گفت و گو با پستچی در خواب، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می‌شوید.

تعبیر خواب پستچی | تعبیر خواب بسته پستی

تعبير خواب بسته پستی به روايت اچ میلر

اگر در خواب بسته اى به شما برسد که درون آن خالى باشد، نشاندهنده آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار مشکل مى شوید.

اگر در خواب ببینید که بسته پستى ، طلایى به دست شما مى رسد، نشانه آن است که به موقعیت هاى اجتماعى بالایى خواهید رسید.

تعبير خواب بسته پستی به روايت آنلی بیتون

۱ـ تعبیر گرفتن بسته پستی در خواب، نشانه ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

۲ـ تعبیر حمل کردن بسته پستی در خواب، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

۳ـ اگر در خواب بسته پستی از دستتان بیفتد ، نشانه آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد .

انواع تعبیر خواب های جالب از آنلی بیتون

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت