مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 9 دی 1397

تعبیر خواب بنزین به روایت بزرگان | تعبیر خواب نفت

تعبیر خواب بنزین به روایت بزرگان | تعبیر خواب نفت

تعبیر خواب بنزین

تعبیر خواب جالب و خواندنی از بزرگان در مورد نفت و بنزین را در اینجا بخوانید.

تعبير خواب بنزین به روايت آنلی بیتون

دیدن بنزین در خواب، علامت ان است که از منبعی بشما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد.تعبير خواب بنزین به روايت لیلا برایتاگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته، بیانگرموقعیت هاى بد است.

تعبير خواب بنزین درکتاب سرزمین رویاها خواب بنزین:

تشکیلات کاری و معاملات احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند.

بنزین می‌خرید: پول به دست می آورند.

اشخاص دیگر بنزین می‌خرند: موفقیت شما به تاخیر میوفتد.


تعبیر خواب بنزین به روایت بزرگان | تعبیر خواب نفت

تعبیر خواب نفت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ديدن نفت در خواب سه وجه است.
اول: زني نابكار.
دوم: مردي غمار.
سوم: مال حرام.


ابوبکر محمد ابن سیرین بصری گويد:

دين نفت به خواب، دليل زندگانى است.
اگر نفت بخود می ماليد. دليل كه با زنى نابكار جمع شود و نيز گويند چيز حرام خورد.


لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب نفت ببينيد، بيانگر ان است كه دوستى خوب پيدا مي ‏كنيد.

اگر در خواب مشاهده كنيد روى آتش نفت مي‏ريزيد. به اين معنا است كه بايد در انجام كارهايتان دقت كنيد.


درکتاب سر زمین رویاها آمده است:

خواب نفت : خطر مشاجره با همكارانتان در كار
ازنفت استفاده مي كنيد : مراقب رقيب و خيانت باشيد .
نفت مي خريد : مشاجرة شديد درخانواده
يك چاه نفت حفر مي كنيد : پول و منفعت
نفت تصفيه مي كنيد : هيجان زياد در كار

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت