تعبیر خواب بهشت (دیدن بهشت در خواب)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بهشت (دیدن بهشت در خواب)

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت از بزرگان علم تعبیر خواب را در اینجا بخوانید…

 

تعبير خواب بهشت به روايت منوچهر مطيعي تهراني

بهشت نيز مثل بهار ديدني نيست و ما مختصات و مشخصاتي از بهشت در دست نداريم که وقتي در خواب خود باغي بزرگ را ديديم بدانيم ان جا همان بهشت موعود است ليکن ان چنان که به تجربه آموخته ايم اين احساس در ما ايجاد مي شود ودر عالم خواب مي فهميم که ان باغ بيکران و زيبا بهشت است.

 

زياد اتفاق افتاده که در خواب يکي از بستگان و دوستان متوفاي خويش را مي بينيم و با او حرف مي زنيم، حالش را مي پرسيم ولي در باطن مي دانيم که او مرده است حتي در همان عالم خواب بخود مي گوئيم که او مرده پس چگونه به اينجا امده و با ما حرف ميزند. اين ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده مي شود و جان مي گيرد .

 

به کمک همين احساس يعني ذهن مضاعف است که در خواب مي فهميم اين جا بهشت است. پس وقتي در خواب احساس کرديم جائي که هستيم بهشت است بسيار نيکو است و اگر درون بهشت باشيم خيلي بهتر است تا بيرون ان باشيم.

 

اگر خويشتن را در بهشت ديديد اما حيواناتي ان جا مشاهده کرديد که بر مبناي گمان و تصور ما نبايد ان جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوينده اين است که در آينده نزديک با مردمي محشور مي شويد که از ان ها مي ترسيد. از کساني وادار مي شويد خواهش بکنيد که به ناحق بر ان مقام و مرتبه رسيده اند يا شما اين طور فکر مي کنيد.

 

اگر هيچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائي بکنيد خواب شما مي گويد انسان خود خواهي هستيد و اگر احساس تنهائي کرديد خواب شما خبر مي دهد که اطرافيانتان را از خود آزرده ايد که بايد جبران کنيد.

 

اگر خودرا بيرون بهشت ديديد و با حسرت به ان جا نگاه کرديد موردي پيش مي آيد که مي تواند براي شما سود بخش و افتخار آفرين باشد اما در خود شايستگي رسيدن به ان را سراغ نداريد.

 

اگر شما ديديد بيرون بهشت هستيد ودر به روي شما بسته در راه پيشرفتتان مانعي پيش مي آيد که برداشتن ان مانع و حل ان مشکل در قدرت شما نيست.

 

اگر کسي شما رابه بهشت دعوت کرد مژده ای مي شنويد و اگر کسي شما رابه بهشت هدايت کرد از ياري و مساعدت يک نفر بهره مند مي گرديد. بطور کلي ديدن بهشت خوب است و مبارک.

 

تعبير خواب بهشت به روايت امام جعفر صادق

ديدن بهشت در خواب بر نه وجه است

اول: علم

دوم: زُهد

سوم: منت

چهارم: شادي

پنجم: بشارت

ششم: ايمني

هفتم: خيروبركت

هشتم: نعمت

نهم: سعادت.

 

اگر به خواب ديد كه در بهشت است، دليل بر مرادت دو جهاني است و به دست او خيرات بسيار رود، چون مصلح است. اگر نه به بيماري يا به بلائي مبتلا شود، چنانكه ثواب اهل بهشت بيابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت يابند.

 

تعبیر خواب بهشت (دیدن بهشت در خواب)

 

تعبير خواب بهشت به روايت محمد بن سيرين

بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده است از خداي تعالي. اگر بيند از ميوه های بهشت فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه آن قدر كه ميوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سيرت دين بداند؛ ليكن سود ندارد.

 

اگر بيند با حوران بهشت همي بود، دليل كه نزع بر وي اسان شود. اگر بيند در بهشت مقيم شد، ليكن وي نگذاشتند، دليل كه در دنيا ميلش به فساد و عصيان است.

 

اگر بيند در بهشت به روي او بسته شد، دليل كه مادر و پدر از وي ناخوشنود باشند. اگر بيند به نزديك بهشت شده، بازگرديد، دليل كه بيمار شودبه حال مرگ، ليكن از ان شفا يابد.

 

اگر بيند فرشتگان دست وي را گرفتند كه در بهشت برند و برفت ودر زير درخت طبي بنشست، دليل كه مراد دو جهاني يابد. اگر بيند وي را از خردن شراب و شر منع كردند، دليل بود بر تباهي دين وي. اگر بيند از ميوه های بهشت كسي بدو داد، دليل كه ان كس را از علم وي بهره بود.

 

اگر بيند دربهشت آتش انداخت، دليل كه از باغ كسي چيزي به حرام بخورد. اگر بيند از حوض كوثر آب خورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند كوشكهاي بهشت يكي به وي دادند، دليل كه دلارامي يا كنيزكي به زني بخواهد.

 

دیدن بهشت در خواب

جدیدترین مطالب سایت