تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه

 تعبیر خواب کامل بوسه و بوسیدن و انواع آن در خواب با تعبیرش در اینجا بخوانید .

 

تعبیر خواب بوسیدن

– صورت شخصی را می بوسید: موفقیت شما به اوج می رسد.
– یک زن شوهردار را می بوسید: ناکامی شما را تهدید می کند.
– یک زن تنها را می بوسید: به شما خیانت خواهد شد.

 

– شخصی را که مرده است در خواب می بوسید: عمر شما طولانی خواهد بود.
– یک دوست را می بوسید: شکست کامل در کارها
– زمین را می بوسید: شرمساری

 

– پشت یکنفر را می بوسید: یک زن شما را فریب میدهد.
– تعبير خواب بوسیدن درکتاب سرزمین رویاهاخواب یک بوسه: یک غم بزرگ

 

– معشوق خود را در هنگام شب می بوسید: خطر
– مادر خود را می بوسید: موفقیت
– پدر خود را می بوسید: شادی

 

– برادر یا خواهر خود را می بوسید: خوشی و لذت
– شوهر یا زن خود را می بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.
– دستهای شخصی را می بوسید: شانس به شما لبخند می زند.

 

تعبیر خواب بوسیدن + تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بوسه

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن.

 

تعبير خواب بوسه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم. اگر ما ديگران را ببوسيم ما عامل خيانت خواهيم بود اگر ديگري ما را ببوسد نسبت به ما خيانت مي شود.

 

در بيداري و زندگي روزانه ما بوسه وسيله ابراز عشق و محبت است. وقتي کسي را مي بوسيم مي خواهيم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهيم و ثابت کنيم. در خواب نيز از اين حد فراتر نمي رويم.

 

چنانچه در خواب ببينيم کسي را مي بوسيم موردي پيش مي آيد که حسن نيت خود را نسبت به او ثابت کنيم و اگر آن که مي بوسيم نا شناس باشد نفعي از ما به او مي رسد .

 

اگر يک دختر دم بخت ببيند که محرمي او را مي بوسد محبوبيت ميابد و اگر ببيند که نامحرمي او را مي بوسد خواستگار خواهد يافت و شوهر مي کند و چنانچه خودش کسي را ببوسد نشان آنست که از او به نيکي ياد مي کنند.

 

اگر ببينيم مرده اي ما را مي بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او ديني داريم چه اخلاقي و چه مالي و مادي و اگر ناشناس باشد سودي به ما ميرسد زيرا بوسه مرده خير و برکت است.

 

تعبير خواب بوسه به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت بيند.

 

تعبير خواب بوسه به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيندمردي را به شهوت بوسه مي داد، دليل كه از بهر مرده خير كند، يا او رابه دعاي خير ياد آورد. اگر بيند مرده وي را بوسه مي داد، دليل كه از مال يا از علم آن مرده چيزي به وي رسد. اگر بيند كسي وي را بوسه مي داد، دليل كه طالب و خواستگار وي است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مراد و مقصود نيابد.

 

جدیدترین مطالب سایت