مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 18 آذر 1397

تعبیر خواب بچه به روایت بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه به روایت بزرگان علم تعبیر خواب

 تعبیر خواب بچه

اگر در خواب بچه بود ، تعبیر خواب بچه دختر و تعبیر خواب بچه پسر و اگر بچه اي غمگین بودو …را در این جا بخوانید.

تعبیر خواب بچه به روایت بزرگان تعبیر خواب

– تعبیر خواب بچه به روایت لیلا برایت

اگر در خواب بچه اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى رابه دست آورده اید. دیدن بچه لاغر در خواب نشانه ان است که شما دچار مشکل مى شوید، اگر در خواب بچه‏ چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى شوید.

اگر در خواب ببینید که بچه اى خوابیده، به معنى ان است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه اى رابه قتل رسانده اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید.

و اگر در خواب خودرا مشغول بازى با بچه ها دیدید، نشانه ان است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى رسید. 

تعبیر خواب بچه به روایت بزرگان علم تعبیر خواب

– تعبیر خواب بچه به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب بچه بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه ان است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى شوید.

– تعبیر خواب بچه به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند وی را دختری آید، دلیل سلامتی بودو از اهل خود شاد شد.
اگر بیند وی را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد. 

– تعبیر خواب بچه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد. 

– تعبیر خواب بچه به روایت لوک اوی

تنهاو فرزند خود: خوشبختی
کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک
بچه هاي‌ کوچک: غم و غصه
دیدن کودکان بیشمار: فلاکت
کودکان زیباروی: شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه: بی عدالتی
بچه اي که میدود: نیکبختی 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت