جستجو در تالاب

تعبیر خواب تابستان از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تابستان از بزرگان تعبیر خواب

 تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب هوای گرم در تابستان را در مجله تالاب بخوانید…

 

– تعبیر خواب هوای گرم در فصول دیگر

مطیعی تهرانی: اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار می‌دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر میدهد که مشکلی برای شما پیش می‌آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید.

 

تابستان و گرمی هوا در غیر فصل بخصوص در بهار که طبیعت در نهایت تعادل است خشم مافوق و رییس هم می‌تواند باشد یا یک گرفتاری دادگاهی و سئوال و تحقیق قضایی.

 

– تعبير خواب تابستان به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در خواب ها به صورت نشانه های‌ طبیعی تظاهر می کنند از آن جمله هستند فصول سال.

 

اگر گرمی هوا را در فصل تابستان ببینید نیکو است و اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار میدهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر میدهد که مشکلی برای شما پیش می‌آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید.

 

تابستان و گرمی هوا در غیر فصل بخصوص در بهار که طبیعت در نهایت تعادل است خشم مافوق و رییس هم میتواند باشد یا یک گرفتاری دادگاهی و سئوال و تحقیق قضائی.

 

تعبیر خواب تابستان از بزرگان تعبیر خواب

– تعبير خواب تابستان به روايت محمد بن سیرین

 تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود.

 

اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و برای مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن، از پادشاه قوت و نصرت است.

 

اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است.

 

ابن سیرین نوشته تابستان پادشاهی است سخت و چون پادشاه نیز قدرتی است تعیین کننده با تعریف بالا مطابقت پیدا می‌کند.

 

از دیگر تعبیر خواب های جالب در سایت تالاب حتما دیدن نمایید ( انواع تعبیر خواب از بزرگان علم تعبیر خواب)

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع
فیلم روپایی زدن ترسناک با توپ در ارتفاع