جستجو در تالاب

تعبیر خواب تاب | تعبیر خواب تاب دادن از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تاب | تعبیر خواب تاب دادن از بزرگان

تعبیر خواب تاب

انواع تعبیر خواب تاب و تاب دادن در خواب از بزرگان علم تعبیر خواب را در مجله تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب تاب به روايت امام جعفر صادق

تاب دادن رسن يا ريسمان بر سه وجه است.

اول: سفر و تحويل.

دوم: رياضت نفس.

سوم: گشايش كارهاي فروبسته.

 

تعبير خواب تاب به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه به سفر شود و سفرش به قدر درازي و كوتاهي رسن يا ريسمان است. اگر بيند دراز بود، سفر دراز كند. اگر كوتاه بود، سفرش كوتاه است.

اگر از براي دوختن ريسمان را تاب مي داد، دليل كه بهر مصلحتي كاري كند يا از بهر آسان نفس رياضت كشد.

 

تعبير خواب تاب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي بکار يا وضع اجتماعي است. اگر بگوييد _ مراتاب مي دادند _ مورد تهديد قرار مي گيريد و از ناحيه کسي بشما حسن نيت ندارد تشويش خاطر پيدا مي کنيد و اگر بگوييد _ تاب خوردم _ خودتان نگران موقعيت خويش مي شويد بي ان که انگيزه خارجي وجود داشته باشد.

 

اگر در خواب فقط به تماشاي کسي که تاب مي خورد ايستاده باشيد خواب شما مي گويد در آستانه يک ريسک قرار گرفته ايد ودر روزهاي آينده در اتخاذ تصميم براي انجام کاري مردد و دودل مي مانيد.

 

به هر صورت تاب بي اعتباري و سستي و عدم اعتماد به خويشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بيايد و چه نيايد.

 


 

تعبیر خواب تاب | تعبیر خواب تاب دادن از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب تاب دادن

تعبير خواب  تاب دادن به روايت محمد بن سیریناگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است.

 

اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند.

 

اگر کوتاه بود، سفرش کوتاه است.

 

اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که بهر مصلحتی کاری کند یا از بهر آسان نفس ریاضت کشد.تعبیر خواب تاب دادن به روایت امام جعفر صادقتاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است.

 

اول: سفر و تحویل و جابجائی.

دوم: ریاضت نفس.

سوم: گشایش کارهای فروبسته.تعبیر خواب تاب دادن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تاب، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی بکار یا وضع اجتماعی است.

 

اگر بگویید « من را تاب می دادند » مورد تهدید قرار میگیرید و از ناحیه کسی بشما حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می‌کنید .

 

اگر بگویید « تاب خوردم » خودتان نگران موقعیت خویش می‌شوید بی ان که انگیزه خارجی وجود داشته باشد.

 

اگر در خواب فقط به تماشای کسیکه تاب می‌خورد ایستاده باشید خواب شما می‌گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته اید ودر روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام کاری مردد و دودل می‌مانید.

 

به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم اعتماد به خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
مجسمه بسیار دیدنی و متحرک عشق در گرجستان (کلیپ)
مجسمه بسیار دیدنی و متحرک عشق در گرجستان (کلیپ)