تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش

 تعبیر خواب ترقه بازی

تعبير خواب ترقه بازی به روايت اچ میلر

تعبیر خواب ترقه زدن در خواب نشانه چیست ؟

 

ترقه بازی در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات وخیم است….

 

تعبیر خواب آتش در خواب

تعبیر خواب آتش از حضرت دانيال :

اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد.

 

و اگر بيند كه آتش وي را نسوخت، دليل كند كه روي به كراهت، سفري كد و اگر آتش رابا تف و سوز بيند، دليل كند كه از علت تب، بيمار گردد و اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت، دليل كند كه به قدر ان سختگي وي را رنج و مضرت رسد، و اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه ی اندام وي را بسوخت …

 

و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده، دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و ان چه بدين ماند، و اگر بيند كه از ان آتش فرا گرفت، دليل كند كه به قدر ان؛ از مال حرام به وي رسد و اگر بيند كه آتش را دود بود، دليل كند كه به قدر ان مال حرام، وي رابه رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت و اگر بيند كه از آتش، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند.

تعبیر خواب ترقه بازی + تعبیر خواب آتش در خواب

تعبیر خواب آتش از ابراهيم كرماني :

اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت، دليل كند كه در ميان مردم، عداوت و دشمني افكند و اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد، يا ان چه به دُر مي ارزد، به سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد، و اگر بيند ك آتش در خانه كسي افتاده، دليل كه ان كس در جنگ و فتنه و جور پادشاه افتد.

 

و اگر بيند كه آتش جامه وی را به سوخت، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند، يا از سبب مال اندوهگين گردد. و اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كمه در ان موضع فتنه و جنگ افتد و اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كم از جهت زنان وي، رابا كسي خصومت كند و اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد، چنانكه هر چه بود همه ی را بسوخت و ان آتش زبانه مي زد و وی را سهمگين همي داد، دليل كند كه در ان موضع، جنگ و كارزار بود، يا بيماري صعب افتد.

 

اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و اورا سهمگين بداشت، دليل بود بر جنگ و كارزار در ان موضع. اگر زبانه و فروغ نداشت، دليل بر بيماري صعب كند.

 

اگر آتش رابا دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها.اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد، شهري يا محله يا سرائي بسوخت، دليل كند كه ان بلا و فتنه كه گفته شد، بر اهل ان موضع شهر بود. اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد، ليكن گزند نمي كرد، دليل بود كه در ميان اهل ان موضوع، گفتگوي و خصومت افتد به زبان.

 

و اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد، دليل بود كه اهل ان موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي، به قدر و قوه ان آتش كه ديده بود.

 

اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و ان آتش هيچ گزند نمي كرد، دليل بود كه در ان منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد.اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند كه از آسمان، مانند باران آتش مي باريد، دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود، از جهت پادشاهان در ان موضع و اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از ان او بود بسوخت، دليل كند كه طاعتهاي وي، نزد حق تعالي پذيرفته شود. و اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت، بيم عذاب حق تعالي باشد.

 

و باشد كه از پادشاه وي را بيم بودو اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد و اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد. و اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت، دليل كند كه در ان ديار مرگ مفاجات بسيار بود. و اگر بيند كه آتشي بزرگ، قبّه يا مناره بسوخت، دليل كند كه پادشاه ان موضع هلاك گردد.

 

تعبیر خواب آتش از بعضي معبران :

اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد، دليل كند كه در ان موضع، گيج بود.حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند پاره های آتش مي خورد، دليل كند كه مال يتيمان خورد و اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد. و اگر بيند كه از هر جايي آتشهاي سوزنده ميگرفت، دليل كند كه از هر جائي ميانجي كند، ميان رعيت و مردمان پادشاه.

 

اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود وی را زيان داشت، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد.اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل كند بر جنگ و فتنه در ان ديار. اگر بيند كه آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود وی را بر دشمنان.

 

و اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و ان آتش را نور نيست، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر ان آتش.

 

اگر در رزمگاه، آتش بيند، دليل كند بر بيماريهاي صعب، چون آبله و طاعون وسرسام و مرگ مفاجات. اگر ان آتش رابا دود بيند، دليل كند كه از پادشاه، وی را ترس و بيم بود.

 

اگر آتش را در بازار بيند، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و ان كه اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند ودر خريد، دروغ گويند. اگر در درياي آتشي افتاده بيند، دليل كند كمه در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعيت ستم رسد.

 

اگر در راه مجهول آتش بيند، دليل بر بي ديني بود. و اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند، دليل كند كه ان كس را مصيبت و ترس و بيم بودو اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند، دليل كه وی را رنج رسد. 

 

امیدواریم از این تعبیر خواب لذت برده باشید ؛ از دیگر تعبیر خواب در مورد ترقه و آتش در پایین بخوانید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت