تعبیر خواب تلفن ؛ تلگراف و تعبیر خواب تلکس و تلگرام

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تلفن ؛ تلگراف و تعبیر خواب تلکس و تلگرام

تعبیر خواب تلفن

انواع تعبیر خواب تلفن در خواب یا تلگراف یا تلکس و تلگرام تعبیرش را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

تلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي است که زياد با تلفن سر و کار نداشته باشيد. اگر در خواب ببينيد که تلفن داريد به ديدار دوستي نايل مي شويد. براي افرادي که تلفن در خانه دارند اين خواب عادي است.

 

تلفن شکسته و خراب شکست عاطفي است. چنانچه در خواب ببينيد تلفن شکسته ای داريد يا گوشي را برمي داريد صدايي نمي شنويد بين شما و کسي که مورد توجه شماست مفارقت مي افتد يا کدورت حاصل مي شود. از تلفن صداي غير مانوس شنيدن نيز همين تعبير را دارد و گوياي اين است که دوستي از شما آزردگي دارد.

 

تعبیر خواب تلفن ؛ تلگراف و تعبیر خواب تلکس و تلگرام

 تعبیر خواب تلگراف

تعبير خواب تلگراف به روايت لیلا برایت

اگر در خواب تلگرافی به دست شما برسد، بیانگر شنیدن اخبار غیرمنتظره است. 

تعبير خواب تلگراف به روايت آنلی بیتون۱ـ دریافت کردن تلگراف در خواب ؛ نشانه ان است که بزودی خبر های نامطلوبی به دست شما خواهد رسید.

۲ـ اگر خواب ببینید برای کسی تلگراف می فرستید ؛ نشانه ان است که با یکی از نزدیکان خود قطع رابطه خواهید کرد.

۳ـ اگر خواب ببینید متصدی ارسال تلگراف هستید ؛ نشانه ان است که با ارسال پیامی ؛ به دیگران منفعت می‌رسانید.

۴ـ اگر خواب ببینید در دفتر تلگرافخانه حضور دارید ؛ نشانه ان است که به سرگرمیهایی ناسالم مشغول خواهید شد.

 

تعبیر خواب تلفن ؛ تلگراف و تعبیر خواب تلکس و تلگرام

تعبیر خواب تلکس و تلگرام 

تعبير خواب تلکس و تلگرام به روايت منوچهر مطيعي تهراني

تلکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنايي و دوستي است. اگر گم شده يا مسافري داريد که از او بي خبر هستيد از جانب او خبري دريافت مي کنيد. گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل مي پذيرند و گاه واقعيات مجسم مي شوند و اين مي تواند از واقعيات باشد در صورتي که قبل از خواب به ان گم شده يا غايب نيانديشيده باشيد.

 

اگر در خواب ببينيد که تلگرامي به اسم شما رسيده از جانب رئيس يا مافوق خود هرکس که بر شما رياست دارد احضار مي شويد و احيانا کاري بشما محول مي گردد که انتظارش را نداريد و فکر نمي کنيد شما مورد انتخاب قرار بگيرد.

 

براي جوانان ديدن اين خواب نيکو است چون هم مي تواند خبر از يک شغل خوب باشد و هم از يک پيوند عاطفي و عشقي که وضع بيننده خواب را دگرگون و متحول مي کند.

 

تعبیر خواب تلفن ؛ تلگراف و تعبیر خواب تلکس و تلگرام

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت