تعبیر خواب توپ | تعبیر خواب توپ جنگی از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب توپ | تعبیر خواب توپ جنگی از بزرگان

تعبیر خواب توپ

انواع تعبیر خواب توپ به روایت بزرگان را در این جا بخوانید:

 

تعبير خواب توپ به روايت منوچهر مطيعي تهراني

«توپ بازي» در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال چيزهائي که پايه و مايه ندارند. فريب و نيرنگ زندگي محسوب مي شوند و انسان را از حقيقت دور مي کنند. توپ در خواب سراب است.

 

سرابي فريبنده که چون به ان مي رسيد خاک مي يابيد و عطش در شما باقي مي ماند. چنانچه در خواب ديديد که دنبال توپ مي دويد« در صورتي که فوتباليست و واليبا ليست و اهل توپ بازي و توپ نباشيد» خواب شما مي گويد که فريب مي خوريد و مدت ها خود رابه کاري بيهوده سرگرم و دل خوش نگه مي داريد. در واقع باد مي کاريد و حسرت درو مي کنيد.

 

اگر در خواب توپي که به دنبال ان هستيد پنچر شود يا بترکد واقعيت بر شما آشکار مي گردد. در نيمه راه گمراهي چشم شما باز مي شود ودر مي يابيد که تا ان جا هم به اميد عبث آمده ايد.

 

اگر در خواب ببينيد که کسي توپي رابه طرف شما شوت مي کند يا توپي خوش آب و رنگ و شکيل بشما مي دهد خوابتان مي گويد که در آينده نزديک کسي در صدد اغواي شما بر مي آيد.

 

عکس اين هم صادق است اگر شما توپي رابه طرف ديگري شوت کنيد يا به او بدهيد. ديدن توپ در خواب با تعريفي که از ان شد مي تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بيننده خواب قادر به تشخيص و تعبير خواهد بود.

 


 
تعبیر خواب توپ | تعبیر خواب توپ جنگی از بزرگان

 تعبیر خواب توپ جنگی

تعبير خواب توپ جنگی به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ؛ نشانه ان است که کشورتان در دسترس تجاوز بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند کشید .

۲ـ اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ؛ علامت ان است که همسر سربازی خواهد شد .

۳ـ خواننده باید چنین خوابهایی رابا توجه به تجربیات و دانسته هاي‌ خود تعبیر کند .

اگر زمانی خواب توپ جنگی ببینید که خبری از جنگ نیست ؛ دلالت بر ان دارد که از بدشانسی و شکست خود در کارها مضطرب و پریشان هستید .تعبير خواب توپ جنگی به روايت لیلا برایت اگر در خواب صدای شلیک گلوله‏اي را بشنوید، یعنی خبر های خوشایندی بشما می‏رسد.

 

تعبیر خواب توپ | تعبیر خواب توپ جنگی از بزرگان

جدیدترین مطالب سایت