تعبیر خواب جالب از وداع در خواب | تعبیر خواب وداع و خداحافظی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جالب از وداع در خواب | تعبیر خواب وداع و خداحافظی

تعبیر خواب جالب از وداع در خواب

 

آنلی بیتون می گوید:

آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

 

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظی می کنید، نشانه‌ي آن است که مدتی دچار بیماری میشوید.

 

تعبیر خواب خداحافظی برای سفر

 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمیدانید به کجا می روید خوب نیست.

 

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید کشور خودرا بدرود می‌گویید، تغبیری اینچنین دارد که اقبال بشما پشت کرده است ودر حالی‌که از محبت معشوق بی نصیب مانده‌اید، سفر خواهید کرد.

 

ابراهیم کرمانی: اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 

تعبیر خواب خداحافظی مرده

 

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظی میکنید، نشانه‌ي آن است که مدتی دچار بیماری می شوید.

 

آنلی بیتون میگوید: آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنی غم و غصه میباشد.

 

تعبیر خواب وداع و خداحافظی با شادی

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می کنید، نشانه آن است که در جشن‌هاي دسته جمعی شرکت خواهید کرد و از دیدار افراد لذت خواهید برد.

 

اگر در خواب با شادی و خوشحالی خداحافظی میکنید، به این معنا است که اوقات خوشی خواهید داشت.

 

اگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه‌هاي خود بوسه می‌فرستید، نشانه آن است که بزودی به مسافرتی می روید که در آن سفر هیچ حادثه ناخوشایندی روی نخواهد داد.

 

تعبیر خواب خداحافظی و وداع با ناراحتی

آنلی بیتون:

اما اگر خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می شوید، دلالت بر آن دارد که زیان خواهید کرد یا به خاطر از دست دادن کسی، داغدار خواهید شد.

اگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتی از اطرافیان خود جدا میشوید، به این معنا است که موضوعی باعث ناراحتی شما میشود.

 

تعبیر خواب خداحافظی و وداع معشوق

کتاب سرزمین رویاها: عشاق از یک دیگر روی تراس خداحافظی میکنند: یک جدایی بسیار طولانی در پیش دارید.

 

جدیدترین مطالب سایت