تعبیر خواب حجامت کردن در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حجامت کردن در خواب

تعبیر خواب حجامت کردن در خواب

اگر در خواب دیدید کسی حجامت می‌کند تعبیرش چیست و یا این کـه خود شـما حجامت می شوید در خواب تعبیرش چیست و انواع دیگر ان را در این جا بخوانید…

 

تعبير خواب حجامت به روايت منوچهر مطيعي تهرانی

حجامت خون گرفتن از انسان اسـت و اسم فاعل ان حجام. در قديم اين عمل بسيار متداول بودو هر بهار بيشتر بچه ها خون مي گرفتند و ايشان را حجامت مي کردند با اين تصور کـه خون کثيف از بين برود و بـه جاي ان بدن خون تازه بسازد.

 

امروز اينکار را نمي کنند مگر در بيمارستان ها و بـه تجويز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زياد نوشته اند ولي چون رسم نيست و بـه ندرت احتمال ديدن ان در خواب هست مختصر اشاره ای مي شود.

 

چنانچه در خواب ببينيد کـه شـما کسي را حجامت مي کنيد شـما بـه حدود ان شخص تجاوز و بـه حق او تعدي مي کنيد. چنانچه ببينيد کسي شـما را حجامت مي کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنايي بـه مال شـما تجاوز مي کند يا پول شـما را مي خورد و يا بـه شغل و مقامتان چشم مي دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسي ضربه مي خوريد يا متضرر مي شويد و يا بـه سبب او معزول مي گرديد چنانچه شاهد حجامت باشيد اختلافي اتفاق مي افتد منجر بـه تجاوز و سوء استفاده کـه شـما هم در ان دخيل هستيد.

 

تعبير خواب حجامت به روايت امام جعفر صادق

ديدن حجامت بـه خواب، دليل بر هفت وجه اسـت. اور امانت گذاردن. دوم: شرط خواندن. سوم: ولايت يافتن. چهارم: شادمان شدن. پنجم: با پيران صحبت داشتن. ششم: سنت پيغمبر نگاه داشتن. هفتم: اگر عالم اسـت از علم معزول شدن، خاصه چون بيند كه حجام جوان اسـت. اگر حجام پير اسـت، ليل كه از علت رسته شود.

تعبیر خواب حجامت کردن در خواب

تعبير خواب حجامت به روايت محمد بن سيرين

اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه وی را حجامت كرد، دليل كه كتابي نويسد و ولايتي در گردن خود كند. اگر بيند كسي وی را حجامت كرد دوست او بود، دليل كه امانتي بـه وي سپارد. اگر دشمن اسـت از شر او ايمن شود و از غم فرج يابد و اگر ان كس جواني بود همين تاويل را دارد، اگر پير اسـت عز و بزرگي يابد.

 

تعبير خواب حجامت به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند كه پيري را حجامت كرد، كارش نيكو شود. اگر بيند پادشاهي را حجامت كرد، دليل كه مقرب سلطان شود. اگر بيند جواني را حجامت كرد، دليل كه دشمن بر او ظفر يابد. اگر بيند شيشه او بشكست دليل كه زنش بميرد يا طلاقش دهد.

جدیدترین مطالب سایت