تعبیر خواب حوله از سرزمین رویاها

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حوله از سرزمین رویاها

تعبیر خواب حوله

حوله هم تعبیر خاص خودرا دارد کـه در این جا خواهید خواند…

 

تعبیر خواب حوله در سر زمین رویاها :

– خواب حوله : اشخاص مهم و مشهوری بـه دیدن شـما خواهند آمد .

– دهانتان رابا حوله خشک می‌کنید : دیگران بـه شـما احترام بسیار خواهند گذاشت .

– حوله هاي‌ حاشیه دوز شده : یک ازدواج به زودی صورت میگیرد .

– بـه شـما حوله اهدا میکنند : مشاجره در فامیل

 

تعبیر خواب حوله تن پوش

معبران می‌گویند:

دیدن یا پوشیدنش در خواب بیانگر مسائل شخصی اسـت کـه نیاز اسـت با ان روبه رو شوید. خواب ممکن اسـت بـه تمایل نهانی شـما برای رها کردن و راحت گرفتن اشاره داشته باشد

 

جدیدترین مطالب سایت