تعبیر خواب خرما از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خرما از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب انواع خوراکی ها و اجسام و رفتارها را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید…

 

تعبير خواب خرما به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن خرما در خواب بسيار نيکو اسـت. اگر در خواب ديديد کـه خرما مي خوريد شادي بـه شـما مي رسد. بهره ای مي بريد. توفيقي حاصل مي کنيد.

 

اگر ديديد خرما بـه کسي مي دهيد بـه او سود مي رسانيد. چنان چه در خواب ببينيد کـه خرما خيرات مي کنيد بهره ای نصيب شـما مي شود کـه هم وسيع اسـت و هم زياد. اگر در خواب ديديد کـه خرما مي خوريد و هسته اش را بـه زمين مي افکنيد سود بي دغدغه مي بريد.

 

اگر ببينيد کـه درخت نخل در خانه داريد زني خواهيد داشت کـه فرزندان صالح ميآورد.

 

اگر در خواب ببينيد خرما خريده ايد و بـه خانه مي بريد معاش شـما گسترش مي يابد و اگر ببينيد نخل مي کاريد زني خوش نيت و خوش طبع خواهيد خواست.

 

اين خواب براي دختران و پسران جوان نيز خوب اسـت و آينده ای روشن را نويد مي دهد.

تعبیر خواب خرما از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب خرما به روايت امام جعفر صادق

ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم و ديدن بسر در خواب، «يعني غوره خرما»؛ دليل دين پاك و مال حلال اسـت وديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

 

تعبير خواب خرما به روايت محمد بن سيرين

خرما درخواب. مال و خواسته اسـت. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم اسـت علمش زياده شود، اگر بازرگان اسـت، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را بـه جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت