تعبیر خواب خر یا الاغ | انواع دیدن خواب خر

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خر یا الاغ | انواع دیدن خواب خر

تعبیر خواب خر یا الاغ

خر حیوانی پر کار پر توان میباشد و اگر در خواب خر را در حال انواع حالاتی که در زیر گفتیم ببینیم تعبیرش چیست ؟

بعضی از معبران تعبیر خواب خواب خر را خوب تعبیر میکنند و برخی نیز بد ….

 

تعبیر خواب خر به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون در مورد خواب خر میگوید:

– خر سواری در خواب، نشانه به کار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و این که زنان شرور موجب دردسر می شوند.

– اگر در خواب خری بشما لگد بزند، نشانه ان است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید.

– اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت ان است که زنانی راکه از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید.

 

– اگر خواب ببینید کودکان خرسواری میکنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.

– اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت ان است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.

– اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند، علامت ان است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران بشما اهانت کند.

 

– اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله اي دور بشنوید، نشانه ان است که ثروتی بشما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.

– اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت ان است که از سرزمین‌هاي‌ بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.

– اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت ان است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی بشما خواهد رسید.

 

– اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند، علامت ان است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.

 

دیدن خر مرده در خواب، نشانه ان است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایي اشباع خواهید شد.

 

اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه ان است که ارث کلانی بشما می رسد.

 

اگر خواب ببینید خری بشما هدیه می دهند یا خری میخرید، علامت ان است که به مقامی رفیع دست می یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.

 

دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با ان می توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که به جمعی وارد میشود که سالها آرزوی آشنایی با ان‌ها را داشت.

 

تعبیر خواب خر

لوک اویتنهاو میگوید:

خر که می‌دود: خبر

سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری

خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید

خری که عرعرمیکند: تلاش بیهوده

غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید

کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید

 

تعبیر خواب خریدن خر

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی خری را خریده‌اي، ولی پولش را پرداخت نکرده‌اي به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می زنی، به تو خیر و منفعت می رسد.

 

تعبیر خواب عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌اي، یا خر خودت را فروخته‌اي و خر دیگری خریده‌اي، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون میشود.

 

تعبیر خواب خر ابن سیرین

ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی خر خودت رابا خر دیگری عوض کرده‌اي حال و روز تو دگرگون می کند، ‌‌‌‌‌

 

جابرمغربی می گوید:

اگر ببینی خر خودرا با خر دیگر عوض کرده‌اي، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شوي، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می شود و مال و اموالت افزایش می یابد.

 

اگر ببینی خر خودرا با قاطر یا اسب عوض کرده‌اي از سلطان به تو مال و منفعت می رسد.

 

تعبیر خواب خر یا الاغ | انواع دیدن خواب خر

تعبیر خواب خر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی در جایی دیگر بیان میکند:

خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما میگوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمیکند و نشان نمیدهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی تواند بد باشد.

 

چنان چه در خواب ببینید که در طویله اي هستید که چندین خر ان جا است در آینده اي نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی بشما میشود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب میکنید.

 

اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌هاي‌ خوب زندگی است.

 

تعبیر خواب حضرت دانیال

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: 

تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی میباشد و هر بدی و خوبی که در ان ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.

 

اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌اي، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می کني.

 

اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر میشود.

 

تعبیر خواب خر از ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.

اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می شود.

اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد معروف میشود و از او جدا خواهی شد.

اگر ببینی با خر آمیزش می کنی مال و اموال خودرا پیدا کرده و به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب خر از جابر مغربی

جابر مغربی میگوید:

اگر خری را ببینی که صاحب ان را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

 

تعبیر خواب خر از ابن سیرین

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می باشد.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیرهای خر عبارت‌اند از:

بخت

کامیابی و بهره‌مندی

فرمانروائی

مال

زن

شادی

عزت

اقبال

بزرگی

درجه و رتبه و مرتبه

 

تعبیر خواب خر سواری

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت‌اند از:

بخت و اقبال

کامیابی و بهره‌مندی

مرتبه

فرمانروایی.

 

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی سوار خر شدي ولی خر زیر تو مرد، بزودی از دنیا خواهی رفت.

اگر ببینی از خر افتاده‌اي، فقیر می شوی.

اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌اي، کسی به تو ضرر و زیان میرساند ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌اي، معاش و معیشت تو دگرگون می شود.

 

 تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ ان به این صورت میباشد:

خر سیاه: بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

خر سفید: به عزت و جاه دنیا می رسي. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می رسی.

خر سرخ: به خوشی و آسایش دنیا می رسي.

خر زرد: بیمار می شوی.

 

 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌اي و ان خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر بطور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت میشود.

 

تعبیر خواب عرعر کردن «صدای خر»

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خر

ابن سیرین میگوید: 

اگر در خواب ببینی گوشت خر می خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی خر خودت را کشته‌اي و از گوشت ان میخوری مال و اموال خودت را خرج می کنی.

تعبیر خواب اعضای بدن خر

ابراهیم کرمانی می گوید: 

اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا این که چشمش ضعیف میباشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می شوي. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خودرا از دست می دهي.

تعبیر زهر خر، مال و اموال میباشد. اگر ببینی زهر خر به دست آورده‌اي یا کسی به تو داده است، به اندازه ان مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه ان مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام میدهی.

 

منابع: تعبیرستان ؛ کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیر خواب انواع حیوانات ماننده اسب و مار و …را در بخوانید.

جدیدترین مطالب سایت