جستجو در تالاب

تعبیر خواب خیار از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خیار از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب خیار

انواع تعبیر خواب میوه ها را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید…

 

تعبير خواب خیار به روايت منوچهر مطيعي تهراني

خيار طراوت و تازگي و خوشدلي و نشاط اسـت و زني اسـت زيبا و رعنا و جليس و انيس. ديدن خيار در فصل بهتر از اين اسـت کـه در غير فصل ديده شود. خيار براي زن نيز مردي اسـت بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن کـه مصاحبتش نشاط و شادي ميآورد.

 

مثلاً ديدن خيار در زمستان و هنگامي کـه برف بر زمين نشسته خوب نيست ولي پايان بهار بهترين فصلي اسـت کـه خيار در خواب ديده شود و تعبير بالا دراين زمان بيشتر در مورد خيار مصداق مي يابد.

 

اگر در خواب ببينيم کـه در فصل مناسب خياري تر و تازه مي خوريم با زني خوب روي و خوش خوي آشنا مي شويم کـه ما را خوشبخت مي کند اگر در فصل مناسب خيار فراوان ببينيم خوشدل و با نشاط مي شويم.

 

اگر در خواب ببينيم کـه پاکتي خيار تازه خريده و بـه خانه مي بريم نشاط و خرمي را بـه خانواده خويش منتقل مي کنيم بـه خصوص اگر فصل نو بر خيار باشد.

 

تعبیر خواب خیار از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب خیار به روايت امام جعفر صادق

ديدن خيار بر سه وجه بود.

اول: پشيماني دركار. دوم: شادي. سوم: منفعت از قبل دوستان و خويشان، خاصه سبز و بـه وقت بود.

 

تعبير خواب خیار به روايت محمد بن سيرين

خيار بـه وقت خويش در خواب ديدن، دليل كند كه سخن نيكو شنود، يا زني اسـت كه بـه او زغبت كند. اگر بيند كه از ان خيار بخورد، دليل كه مرادش از او حاصل شود و حكم خيار با درنگ هم از اين قياس اسـت.

 

تعبير خواب خیار به روايت ابراهيم کرماني

کرماني مي گويد خوردن خيار پشيماني اسـت اما دليلي بر اين عقيده نيست. خوردن خيار در غير فصل ندامت اسـت ولي در فصل خوب اسـت بـه خصوص اگر خيار قلمي و تازه باشد و خوش رنگ.

 

اگر بيند كه خيار ميخورد، دليل كه كاري كند كه از ان پشيمان شود. خيار خوردن اگر بـه وقت باشد، دليل غم و اندوه اسـت. خوردن خيار با درنگ بيماري بود.

 

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دوربین مخفی از واکنش مردم در مترو به خندیدن این مرد
کلیپ دوربین مخفی از واکنش مردم در مترو به خندیدن این مرد