تعبیر خواب دارو و دوا از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دارو و دوا از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دارو

اگر در خواب از دارو استفاده میکردید یا در حال خرید دارو بودید تعبیرش چیست و…انواع تعبیر خواب از بزرگان را در مجله تالاب بخوانید…

 

تعبير خواب دارو به روايت ابراهيم کرماني

اگر دارو موافق نبود، دليل كه صلاح دين وي زايل شود. اگر دارو جهت شفا نوشيد، دليل كه بـه قدر موافقت دارو صلاح دنيا طلبد. اگر بيند جهت مردم دارو تهيه مي كرد، دليل كه با مردم نيكوئي كند. اگر بيند داروي خشك مي ستد، دليل كه از غم و اندوه باز رهد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند چون دارو خورد وی را زيان و مضرت رسيد، تعبيرش همين اسـت. اگر بيند كه دارو خورد كه عقل و هوش از او زايل شود. دليل كه از غم و اندوه فرج يابد.

تعبیر خواب دارو و دوا از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب دارو به روايت منوچهر مطيعي تهراني

دارو در خواب چاره اسـت و دارو خوردن چاره جويي. اگر ديديد دارو بـه ديگري مي دهيد خواب شـما مي گويد عقده و تنفر و نفرت خودرا خالي مي کنيد. دادن دارو بـه ديگران گوياي شخم و نفرتي اسـت کـه از ان شخص داريم يا از دست او عصبي هستيد.

 

معبران نوشته اند اگر ديديد دارو مي خوريد و دارو بـه حال شـما مفيد اسـت کاري موافق دين انجام مي دهيد و اگر اثر مفيد نداشت کاري خلاف دين مي کنيد.

 

تعبير خواب دارو به روايت امام جعفر صادق

هر داروئي كه زرد باشد، دليل بر بيماري و رنج كند و هر دارو كه بـه خوردن آسان اسـت، دليل بر شفا و آسان كند و ان چه بـه خوردن بد اسـت، دليل بر بيماري كند. اگر بيند دارو خورد و بر وي اثر كرد، دليل اسـت كه دين وي بـه صلاح آيد. اگر بـه خلاف اين نيز بيند بد باشد.

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند بيماري دارو بخورد و او موافق بود، دليل كه صلاح دين.

 

جدیدترین مطالب سایت