مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 30 مرداد 1398

تعبیر خواب دریا از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا

انواع تعبیر خواب درباره دریا را دراین پست بخوانید….

تعبير خواب دریا به روايت جابرمغربی

اگر بيند كه در آب دريا همي رفت، دليل اسـت توفيق طاعت يابد. اگر بيند كه آب دريا زياده شد، دليل كه لشگر سلطان زياد شود. اگر بيند كه آب دريا كم شد، دليل كه لشگر سلطان هلاك شود. اگر بيند كه برخي از آب دريا بخورد و بر وي هيچ پديد نيامد، دليل كه سلطان يا عالمي را هلاك كند.

اگر بيند كه آب از درياها و رودها جمع شدند، دليل كه سلطان ان ديار مال و خزانه خويش را بـه يكجا جمع كند. اگر بيند كه از دريا موج ها برخاست و جهان از ابر تاريك شده بود. دليل بود بر گناه و عصيان مردم ان ديار.

اگر بيند كه از دريا موجي برخاست يا از دريا شكار ميگرفت، دليل اسـت كه بـه اندازه و قدر ان؛ روزي حلال يابد و عيش بر عيال او فراخ و گشاد شود. اگر بيند كه آب دريا شور اسـت كه خورد، دليل كه كسب حلال بگذارد و كسب حرام كند.

تعبير خواب دریا به روايت ابراهيم کرمانی

اگر كسي بيند كه در دريا اسـت، دليل كه بـه خدمت سلطان شود، يا مطيع مردي عالم و فاضل شود. اگر بيند درميان دريا متحير فرومانده اسـت، دليل كه كار او بر خطر اسـت. اگر بيند كه از دريا بيرون آيد، دليل اسـت بي غم شود. اگر بيند كه آب دريا بخورد و بـه غايت سرد اسـت.

اگر بيننده عالم اسـت از علم بهره تمام يابد. اگر بيننده خواب از مردم سلطان اسـت، از سلطان ايمن شود، يا علم آموزد، لكن از علم بهره يابد. اگر بيند كه آب دريا مي خورد و سخت گرم اسـت، دليل كه گناه كند و تاويل ان بـه غايت بد اسـت. اگر بيند كه آب دريا گنده و ناخوش اسـت، دليل كه وی را خصمي بزرگ پيش آيد و وی را ان خصم بيم سخت اسـت.

تعبیر خواب دریا از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب دریا به روايت منوچهر مطيعي تهراني

نفايس الفنون نوشته دريا در خواب سلطان اسـت ولي بـه نظر من دريا را نبايد صرفا سلطان دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما بـه صورت دريا ظاهر شود.

گاهي اين صاحب قدرت سلطان اسـت و گاه رئيس اداره و يا بـه قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر کـه بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا بـه لطف و محبتش اميد بسته اسـت.

تمام کساني کـه ما نسبت بـه ان ها ضعف شديد داريم در خواب های ما بـه صورت پديده های عظيم جلوه گر مي شوند مانند دريا، آسمان، توفان، رعد و برق و يا شير و پلنگ.

عقيده فرويد نيز عينا همين اسـت حال اگر در خواب ببينيم کـه کنار دريا ايستاده ايم با چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چنانچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم.

اگر بيننده خواب ببيند کـه آب دريا را نوشيد بـه طوري کـه چيزي باقي نماند بـه قدرت و شوکت و عظمت مي رسد. اگر بيننده خواب ببيند کـه روي آب دريا راه مي رود در کار خطرناکي مداخله مي کند کـه احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود.

معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار را تماشا کردن نشانه ای اسـت از بيماري فرزندان. چنانچه ببينيد کـه از کشتي بيرون مي آييد و بـه ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري کـه بيمار داريد شفا مي يابد. اگر خودرا در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامش زندگي اسـت.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت