تعبیر خواب دریا و دریاچه | تعبیر خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دریا و دریاچه | تعبیر خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب اقیانوس

تعبیر خواب اقیانوس و دریا به روایت بزرگان را در سایت تالاب بخوانید:

 

تعبير خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها

 درباره تعبیر خواب اقیانوس درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

1- خواب یک اقیانوس آرام:

زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته میشود.

 

2- یک اقیانوس طوفانی:

به مشکلات متعددی بر خواهید خورد.

 

3- موجهای اقیانوس به کشتی شما میخورد:

در امور کاری یک مصیبت در پیش است.

 

4- در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید:

کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت.

 

5- در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید:

مشکلات بسیار بزرگ

 

6- روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید:

ماجرای عشقی شما همین جا تمام می‌شود.

 

تعبير خواب اقیانوس به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دیدن اقیانوس می گوید:

 

۱ـ  دیدن اقیانوس آرام در خواب، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است. برای تجار نشانه دادوستد هایي پر منفعت است ؛ برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است.

 

۲ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله اي دور ببینید و صدای تصادم امواج رابا بدنه کشتی ها بشنوید، نشانه ان است که اوقاتی پر از تشنج درمحیط خانواده خواهید داشت.

 

۳ـ اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس، ساحل را می لیسد، علامت ان است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت.

 

۴ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آن قدر کم است که می‌توانید به اسانی در ان راه بروید ؛ علامت ان است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است.

 

۵ ـ اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید، علامت ان است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

 

تعبير خواب اقیانوس به روايت لوک اویتنهاو

 لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب اقیانوس میگوید:

 

اقیانوس: سفری بزرگ

 


 

تعبیر خواب دریا و دریاچه | تعبیر خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب دریا

دیدن دریا در خواب نشانه پادشاهی است، یا عالمی. چنانچه در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، یعنی که سلطان عالم و فاضل می باشد. اگر دریا در خواب تیره و صاف بود، یعنی که مفسد و ستمگر است. اگر در خواب بیند که از آب دریا برخی بخورد، تعبیرش ان است که که به قدر ان چه خورده است عزت می‌یابد.

 

اگر در خواب ببیند که از دریا به شنا بیرون آمد، بدان معنی می باشد که از زندان و خدمت سلطان به سلامت بیرون آید. اگر در خواب ببیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از ان او را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق گردد.

 

اگر ببیند در خواب که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، تعبیر خواب دریا ان است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نخواهد رسید.

 

اگر در خواب ببیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او خیس نبود، بدان معنی است که از آتش دوزخ ایمن گردد و کارهای دنیا بر او راحت گردد.

 

تعبیر خواب دریا از لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو میگوید :

دریا زدگی در خواب  : یعنی مشکلات جسمانی

 

تعبیر خواب دریا از آنلی بیتون

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دریانوردان در خواب ؛ نشانه ي رفتن به سفر های هیجان انگیز و طولانی است .

 

۲ـ اگر دختری ؛ دریانوردی رابه خواب ببیند ،علامت ان است که با رفتار سبکسرانه خود موجب خواهد شد ؛ نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببیند دریانورد است ؛ نشانه ان است که با رفتار غلط خود موجب خواهد شد دیگران او را نادیده انگارند .

 

۳ـ اگر خواب ببینید دریانورد هستید ؛ علامت ان است که بر کشور های دوردست سفر خواهید کرد . و از سفر های خود تجارب گرانبهایی به دست خواهید آورد .

 

۴ـ اگر خواب ببینید کشتی بدون دریانورد یا ناخدا حرکت می‌کند ؛ نشانه ان است که رقبا شما را گرفتار دردسر خواهند کرد.

 

دیدن دزد دریایی در خواب :

دیدن دزدان دریائی که به کشتی شما حمله میکنند وطلاها و جواهرات شما را می دزدند و شما را می‌کشند . گرچه در بیداری ترسناک بنظر برسد ولی در خواب به این معنی است .کسانی شما را از بیم وحراس نجات می‌دهند و غم واندوهتان را از شما دور میکنند . و بشما بقا و طول عمر می بخشند.

 

دیدن کف دریا در خواب :

تعبیر خواب دریا از ابن سیرین

اگر در خواب کف دریا بیند، دلیل منفعت بود از بزرگی. آنلی بیتون میگوید : اگر زنی کف دریا رابه ماسه هاي‌ ساحل به خواب ببیند ؛ نشانه ي ان است که لذات دنیوی او را از راه راست منحرف می سازد.

 

مسافرت از طریق دریا :

تعبیر خواب دریا از آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت میکنید ؛ نشانه ي ان است که علاوه بر گرفتن پاداشِ کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید ؛ پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید .

 

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه اي روبه‌رو میشوید ؛ نشانه ي ان است که گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .

 

تعبیر خواب دریا از ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که از دریا آب خوشگوار میخورد، تعبیر خواب دریا ان است  که به قدر ان؛ از سلطان مال و نعمت یابد و اگر در خواب ببیند که جمله آب دریا را بخورد، یعنی که پادشاهی همه ی جهان را بگیرد. و بعضی از معبران گویند که به قدر ان که از آب دریا خورده بود او را بزرگی و مال و نعمت حاصل گردد، چون آب روشن و صافی بود.

 

تعبیر خواب دریا از ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند که در دریا است، یعنی که به خدمت سلطان شود، یا فرمانبردار مردی عالم و فاضل گردد. اگر در خواب ببیند درمیان دریا متحیر و فرومانده است، یعنی که کار او بر خطر است.

 

اگر در خواب ببیند که از دریا بیرون می‌آید، دلیل است بی غم شود. اگر در خواب ببیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. در تعبیر خواب دریا اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم سلطان است، از سلطان ایمن گردد، یا علم آموزد، لکن از علم بهره مند شود.

 

اگر بیند که آب دریا در خواب میخورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تعبیر خواب ان بینهایت بد می باشد. اگر در خواب ببیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را ان خصم بیم سخت است.

 

تعبیر خواب دریا از جابر مغربی

اگر در خواب بیند که در آب دریا می رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر در خواب ببیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر سلطان زیاد گردد. اگر در خواب ببیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر سلطان هلاک گردد.

 

اگر در خواب ببیند که عده اي از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که سلطان یا عالمی را هلاک نماید. اگر در خواب ببیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که سلطان ان دیار مال و خزانه خویش رابه یکجا جمع نماید.

 

اگر در خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل باشد بر گناه و عصیان مردم ان سرزمین. اگر در خواب بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار میگرفت، تعبیرش ان است که به اندازه و قدر ان؛ روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد گردد. اگر در خواب ببیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

 

تعبیر خواب دریا از منوچهر مطیعی تهرانی

دریا در خواب سلطان است ولی بنظر من دریا را نباید صرفا سلطان دانست چون در زمان هاي‌ مختلف دارندگان قدرت نام هاي‌ مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می‌تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر گردد.

 

گاهی این صاحب قدرت سلطان است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و میترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است.

 

تمام کسانی که ما نسبت به ان ها ضعف شدید داریم در خواب هاي‌ ما به صورت پدیده هاي‌ عظیم جلوه گر می‌شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ.

 

عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می‌شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می‌نوشیم متنفع می‌شویم و سود می‌بریم.

 

اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوریکه چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می‌رود در کار خطرناکی مداخله میکند که احتمال لغزش و سقوط او می‌رود ولی موفق می‌شود.

 

معبران در تعبیر خواب دریا نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده نمودن نشانه اي است از بیماری فرزندان. چنانچه در خواب ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد. اگر خودرا در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

 

تعبیر خواب دریاچه

تعبیر خواب دریاچه از آنلی بیتون

۱ـ اگر دختری خواب ببیند کنار دریاچه اي گل آلود و خروشان تنهاست ؛ نشانه ي ان می‌باشد که بزودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه هاي‌ ثمربخش خود تأسف خواهد خورد .

 

۲ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه اي میرانید و آب از کف قایق ناگهان به درون فوران می‌کند ؛ نشانه ان است که پس از مدتی که تحت فشار قرار میگیرید ؛ سرانجام موفق میشوید به شهرت و افتخار دست یابید .

 

۳ـ اگر در خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه اي می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار میگیرد ولی ان دو میتوانند به گونه اي خودرا نجات دهند ؛ نشانه ي ان است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌گردد. اما با رفتار پسندیده خود میتواند بار دیگر دل شما رابه دست بیاورد .

 

۴ـ اگر خواب ببینید با کشتی بر دریاچه اي آرام و زلال حرکت می‌کنید ؛ نشانه ي ان است که با به دست آوردن ثروت می‌توانید به آرزوهای خود برسید .

 

۵ـ دیدن دریاچه گل آلود که گرداگردش را صخره ها و درختان لخت فرا گرفته اند ؛ نشانه ي خاتمه ناخوشایند امور عاطفی می باشد.

 

۶ـ دیدن دریاچه گل آلود که گردش را درختان سبز فرا گرفته است ؛ نشانه ي ان است که با غلبه بر شهوات و هوا و هوس هاي‌ مادی ؛ با فضیلت و تقوای فطری خود میتوانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید .

 

۷ـ دیدن دریاچه اي با آب زلال و شفاف که گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته است ؛ علامت ان است که برای کسب ثروت دست به اعمال غیراخلاقی خواهید زد .

 

۸ـ اگر در خواب صورت خودرا بر آب دریاچه اي زلال ببینید ،علامت ان است که دوستان صمیمی ؛ خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد .

 

۹ـ دیدن عکس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ؛ علامت ان است که جاذبه هاي‌ معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد کشید .

 

۱۰ـ اگر خواب ببینید ساکنین جزیره دریاچه اي شما را تهدید می‌کنند ؛ علامت ان است که وقت خودرا بیهوده اتلاف خواهید کرد و سلامت خودرا برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت .

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت