تعبیر خواب دستمال و پارچه از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دستمال و پارچه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب دستمال

دستمال کسي اسـت کـه بـه شـما کمک مي کند و دائم همراه شماست يا اوقات بيشتري از شبانه روز رابا او مي گذرانيد. اين شخص هم مي تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون يا منشي اداري، بـه هرحال او کسي اسـت کـه هر کار کـه بخواهيد بکنيد بايد بـه کمک او انجام دهيد يا لا اقل از ان چه مي کنيد مطلع و آگاه مي شود.

 

اگر ببينيد دستمال پاک و تميز و اطو کرده ای داريد يا در جيب خود نهاده ايد از خدمت و صداقت شخصي با خصائص گفته شده بهره مند مي گرديد و او کسي اسـت کـه امتياز دارد و صادق و خدمتگزار اسـت ولي اگر دستمال شـما چرک و کثيف و مچاله باشد او هست ولي امتيازات لازم را ندارد و فاقد صداقت اسـت.

 

اما گرفتن و دادن دستمال تعبيري کاملا متفاوت دارد. چنانچه کسي دستمال بـه شـما داد شـما را ناراحت و آزرده مي کند و افسردگي مي يابيد. او غم بـه شـما نمي دهد اما موجب تکدرخاطرتان مي گردد و اگر شـما بـه کسي دستمال داديد اين شـما هستيد کـه وی را اندوهگين و مکدر مي کنيد.

 

تعبیر خواب دستمال و پارچه از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پارچه چیست؟

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 پارچه فریب و نیرنگ اسـت و دروغ و ریا مخصوصاً اگر ان را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.

 

لیلا برایت می گوید:
 دیدن پارچه در خواب، نشانه‌ي موفقیت در انجام کارها اسـت. اگر در خواب ببینید کـه پارچه‌ي کتانی میخرید، یعنی بـه زودی ازدواج می کنید. اگر در خواب ببینید کـه پارچه‌ي کتان می‌فروشید، بیانگر داشتن روزهای شاد اسـت.

 

آنلی بیتون میگوید:
 دیدن هرگونه پارچه در خواب، نشانه ان اسـت کـه دوستان ریاکار با رفتار خود شـما را اندوهگین خواهند ساخت.

 

تعبیر خواب پارچه گل دار

آنلی بیتون میگوید: دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه ان اسـت کـه اوقات بسیاری را بـه بیهودگی اتلاف خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پارچه مخمل

آنلی بیتون میگوید:

دیدن پارچه مخمل در خواب، نشانه ان اسـت کـه اقدامات شـما با موفقیت بـه پیش خواهد رفت.

اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه ان اسـت کـه در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.

دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب، نشانه ان اسـت کـه با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می‌سازید.

اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده اسـت، نشانه ان اسـت کـه افتخاراتی بـه او اعطاء خواهد شد، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.

تعبیر خواب دستمال و پارچه از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پارچه بالش

مطیعی تهرانی:

اگر پارچه بالش بـه رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود.

اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری بـه همان خانه بر میگردد کـه اداره امور را بـه عهده دارد.

 

تعبیر خواب پارچه برزنت

آنلی بیتون میگوید:

دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبه‌رو شده با سردی و خیانت اسـت.

اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش میکنید، علامت ان اسـت کـه معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

 

دیدن پارچه پرده در خواب چه معنایی دارد؟

مطیعی تهرانی: پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید کـه متعلق بـه خود شماست و پرده اسـت و یا میخواهید از ان پرده بدوزید غم و اندوه اسـت بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

 

تعبیر خواب خریدن پارچه

مطیعی تهرانی: اگر در خواب مشاهده کنید کـه از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شـما پارچه ذرع می کندخواب شـما می گوید کـه فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شـما بر می آید. 

 

تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

مطیعی تهرانی: اگر پارچه زرد باشد بیماری اسـت و اگر سرخ باشد هیجان اسـت و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با ان چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت اسـت چه متعلق بـه خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید کـه پارچه ذرع می کنید کـه بـه دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک میکنید و چنانچه دیگری بـه شـما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید.

 

جدیدترین مطالب سایت
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)