جستجو در تالاب

تعبیر خواب دعا کردن + اگر در خواب دعا بخوانید تعبیرش چییست ؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دعا کردن + اگر در خواب دعا بخوانید تعبیرش چییست ؟

تعبیر خواب دعا کردن 

اگر در خواب ببینید دارید دعا میخوانید تعبیرش چیست ؟

 

تعبير خواب دعا کردن به روايت آنلی بیتون 

* اگر خواب ببینید دعا میخوانید ؛ نشانة ان اسـت کـه دشمنانی پنهانی شـما را ترغیب می‌کنند . و شـما در ان هنگام بـه حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید .

 

*  اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ؛ نشانة ان اسـت کـه خطری دوستان شـما را تهدید می‌کند .

 

تعبیر خواب دعا کردن + اگر در خواب دعا بخوانید تعبیرش چییست ؟

تعبير خواب دعا کردن به روايت محمد بن سیرین

* دعا در خواب، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خودرا دعا همی کرد و آمرزش می‌خواست، دلیل بود کـه عاقبتش بـه خیر بوده حاجتش روا شود.
 
* اگر کسی بیند دعا بـه کسی می نمود، دلیل کـه بـه ستم و فساد گراید و امر بـه مشهور بـه جای نیاورد.
 
 
* اگر بیند مظلومی را دعا میکرد، دلیل کند کـه همه ی خلق را نیکو بودو بدکس نیندیشد و حاجت همه ی کس را روا کند.
 
 
* اگر بیند دعای خاص همی خواند، دلیل کـه او را فرزندی آید.
 
 
تعبیر خواب دعا کردن + اگر در خواب دعا بخوانید تعبیرش چییست ؟

تعبير خواب دعا کردن به روايت ابراهیم کرمانی

 
* اگر مصلح و پارسا بود، خدا او را بیامرزد و حاجت او را روا کند.
 
* اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد.
 
* اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.
 
 
انواع تعبیر خواب را می توانید در قسمت تعبیر خواب مجله تالاب بخوانید.
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)