جستجو در تالاب

تعبیر خواب دود و دوده و دودکش از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دود و دوده و دودکش از بزرگان تعبیر خواب

انواع تعبیر خواب را می توانید در مجله سرگرمی و تفریحی تالاب بخوانید:

در اینجا تعبیر خواب دود و دوده و دودکش را بخوانید.

 

تعبير خواب دودکش به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگي اسـت و هر چه دود ان غليظ تر باشد غم و اندوه بيشتر اسـت و اگر دود نداشته باشد احساس تامين اسـت از جهت خانواده.

 

تعبير خواب دود به روايت محمد بن سيرين

دود بـه خواب، سلطاني ظالم باشد. اگر بيند در جانب مشرق يا بـه جانب مغرب دودي عظيم بود، دليل كند كه مردم ان ديار از پادشاه، جور و ظلم رسد ودر محنت او گرفتار گردند. اگر بيند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه مي زد، دليل اسـت كه فتنه و بلا در ان عالم پديد آيد.

 

تعبیر خواب دود و دوده و دودکش از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب دود به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

دود در خواب جنگ و فتنه اسـت يا غم و انده و کسالت. غم و اندوهي کـه شـما را افسرده مي کند ولي نمي گرياند. همه ی عواملي کـه قلب را تکدر مي بخشند و نهايت موجب ملال و افسردگي مي شوند بـه صورت دود در خواب ظاهر مي گردند. جنگ و فتنه نيز برخورد شديد شغلي يا اختلاف و بگو مگوي خانوادگي اسـت.

 

بحث بين زن و شوهر نقار و کدورت بين فرزندان و پدر و مادر. اگر ببينيد کـه دود بـه جاي اين کـه از زمين بـه آسمان برود از آسمان بـه زمين مي آيد اثر ان بيشتر اسـت. اگر ديديد آسمان خانه شـما را دود گرفته بـه طوري کـه ندانيد ان دود از کجاست نشان ان اسـت کـه گرفتاري خانوادگي براي شـما پيدا مي شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگين مي گرديد. اگر دود سيگار يا دود اندک ديديد افسردگي اندک اسـت و زود گذر.

 

اگر ديديد دود از خانه شـما بلند مي شود و مي رود بهتر از اين اسـت کـه ببينيد کـه دود از جائي ديگر بـه خانه شـما مي آيد. اگر دود از آشپز خانه شـما بيرون مي آمد با همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کردو از جانب او آزرده مي شويد.

 

اگر ديديد دود از لباس شـما بر مي خيزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصيت شـما را مورد سئوال قرار مي دهند. اگر ديديد رشته ای دود بـه سمت شـما مي آيد خبر بد بـه شـما مي دهند.

 

 تعبیر خواب دوده

تعبير خواب دوده بـه روايت آنلی بیتون دیدن دوده در خواب ؛ نشانة ان اسـت کـه توفیق اندکی از حرفة خود بـه دست می آورید .

 

بهترین تعبیر خواب در مجله تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپی زیبا از گلهایی که شاید کمتر در زندگی دیده باشید
کلیپی زیبا از گلهایی که شاید کمتر در زندگی دیده باشید