تعبیر خواب دوست داشتن به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دوست داشتن به روایت بزرگان

تعبیر خواب دوست داشتن

خواب و رویاها هر کدام مفهومی دارد و پیامی برای کسی کـه خواب می بینید پس نمی‌توان بـه اسانی از روی هر خوابی گذشت و باید تعبیر عده اي از خواب ها را جدی گرفت.

 

تعبير خواب دوست داشتن بـه روايت لوک اویتنهاودوست داشتن :
 
داشتن لحظه هایي شیرین تعبير خواب دوست داشتن بـه روايت آنلی بیتون

 

۱ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ؛‌ علامت ان اسـت کـه از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید .

 

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران شـما را دوست می دارند ؛ علامت ان اسـت کـه امور زندگی با موفقیت بـه پیش خواهد رفت و شـما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت .

 

3-اگر خواب ببینید بـه پدر و مادر خود عشق می ورزید ؛ علامت ان اسـت کـه مقامی بلند بـه دست می آورید ودر کسب ثروت نیز موفق خواهید بود .

 

تعبیر خواب دوست داشتن به روایت بزرگان

4- دوست داشتن حیوانات در خواب ؛ نشانة ان اسـت کـه تا مدتی بخت بـه شـما روی خوش خواهد داد . شـما همواره از انچه دارید خوسند و راضی خواهید بود .

 

5- اگر خواب ببینید در عشق خود شکست میخورید ؛ نشانة ان اسـت کـه برای انتخاب راه خود در زندگی دچار سردرگمی می‌شوید ؛ آیا ازدواج برای التیام اوضاع آینده مطلوب اسـت؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی راه سعادتمند شدن اسـت .

 

6- اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ؛ نشانة ان اسـت کـه در زندگی خود سعادتمند خواهید شد و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی بـه سر خواهید برد .

 

جدیدترین مطالب سایت