جستجو در تالاب

تعبیر خواب دوچرخه به روایت منوچهر مطيعی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دوچرخه به روایت منوچهر مطيعی

تعبیر خواب دوچرخه

انولع تعبیر خواب دوچرخه سواری و ترسیدن از دوچرخه سواری و … را در مجله تالاب بخوانید.

 

اگر ديديد پشت دوچرخه کسي سوار هستيد با کمک ديگري موفقيت بـه دست مي آوريد و اگر ديديد کسي پشت دوچرخه شـما نشسته اين شـما هستيد کـه بـه ديگري کمک مي کنيد. اين در صورتي اسـت کـه نترسيد.

 

اگر سن دوچرخه سواري نگذشته باشد و گاهي نيز سوار دوچرخه مي شويد ديدن دوچرخه در خواب تعبيري ندارد زيرا دنباله افکار و اعمال روزانه شـما اسـت ولي اگر سن دوچرخه سواري شـما گذشته باشد و دوچرخه در خواب ببينيد مسافري براي شـما مي رسد و يا مهماني يا يک خبر خانوادگي بـه شـما مي دهند کـه مسلما بد نيست.

 

تعبیر خواب دوچرخه به روایت منوچهر مطيعی

اگر در خواب ببينيد کـه خودتان سوار دوچرخه هستيد کاري مشکل انجام مي دهيد کـه انجام ان مستلزم دقت و هوشياري بسيار اسـت، اگر ديديد دوچرخه سوار هستيد و ميرويد کاري ان چنان کـه گفته شد انجام ميدهيد کـه دور از محيط معمولي شـما اسـت و اگر سوار بوديد و مي آمديد در محدوده خودتان بـه اين مهم نائل مي گرديد.

 

اگر در خواب بترسيد نشانه ضعف شـما اسـت در مقابل ان کار. اگر دوچرخه متعلق بـه شـما باشد و بـه ديگري بدهيد امکان در اختيار او قرار مي دهيد و اگر دوچرخه از ديگري گرفتيد از کمک و امکانات ديگران استفاده ميبريد.

 

چرج ها نمايانگر گردش زمان و روزگارند و تقارن چرخ ها تعادل اميال شـما اسـت با حوادثي کـه اتفاق مي افتد و چنان چه يکي از چرخ های دوچرخه خراب باشد گوياي اين اسـت کـه تعادل در کارهاي شـما نيست.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کنایه رشیدپور به توقف واردات خودروهای خارجی !+ کلیپ
کنایه رشیدپور به توقف واردات خودروهای خارجی !+ کلیپ