تعبیر خواب دیوانه از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دیوانه از بزرگان تعبیر خواب

انواع تعبیر خواب دیوانه در خواب را در مجله تالاب بخوانید…

 

تعبير خواب دیوانه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ديوانه ای را ببينيم کـه وی را مي شناسيم کاري غلط انجام مي دهيم کـه مورد سرزنش و شماتت واقع مي شويم. اگر ديوانه ای را ديديم کـه نمي شناختيم احتمال لغزش براي ما پيش مي آيد کـه بايد هوشيار و آگاه باشيم.

 

اگر در خواب ديديم کـه خودمان ديوانه شده ايم سرزبان ها مي افتيم و کاري خلاف انجام داده يا انجام خواهيم داد.

تعبیر خواب دیوانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب دیوانه به روايت محمد بن سيرين

ديوانگي در خواب، مال حرام اسـت بر قدر ديوانگي وي، لكن ان مال را بـه خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد.

 

تعبير خواب دیوانه به روايت ابراهيم کرماني

هركه بيند كه ديوانه شد اسـت، دليل كه بـه فساد گرايد و ربا خوردن.

 

جدیدترین مطالب سایت