مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب بشقاب

تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب بشقاب

تعبیر خواب دیگ از ابراهیم کرمانی 

اگر کسی دیو را خرم و شادمان بیند، دلیل که به فساد آید و به هو ا و شهوت مشغول شود. اگر دیو را غمگین بیند، دلیل که به صلاح و پرستش مشغول شود. اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود.

اگر دهقان بود، وی رامحنت رسد. اگر بیند که دیوان وی را اسیری بردند، دلیل که به رسوائی معروف شود. اگر بیند که با دیو صحبت کرد، دلیل که گناهی بزرگ از وی صادر شود. اگر بیند که با دیوان سخن گفت، دلیل است با دشمن اهل صلاح یکی بودو ایزد تعالی مراد ایشان ندهد.

تعبیر خواب دیگ از اسماعیل بن اشعث

اگر بیند که با دیو طعام و شراب می خورد، دلیل بود که بر فساد گراید و مطاوعت دیو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که بر راه صلاح و خیر آید و تابع دین شود. اگر بیند دیو را بگرفت یا دیو در شکم او شد، دلیل که به فساد مشغول شود.

تعبیر خواب دیگ از امام جعفر صادق

دیدن دیو در خواب بر شش وجه است.

اول: دیار دشمن.

دوم: فساد دین.

سوم: شهوت و هوای نفس.

چهارم: از طاعت دور بودن.

پنجم: از اهل اصلاح دوری جستن.

ششم: خوردن چیزی حرام.

تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب بشقاب

تعبیر خواب دیگ

دیگ وسیله اي است برای پختن غذا که البته می‌دانیم که خانم و کدبانوی خانه با ان سرو کار دارد. دیگ در خواب هاي‌ ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که میتواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این‌که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می‌دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از ان ها است.

برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی‌گردد بل که به مادر اشاره میکند و یا ان کس که به آشپزی اشتغال دارد. مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا میکند که هرحالت ان تاویل خاصی دارد.

اگر دیگ سوراخ شده اي در خواب دیدید که احساس کردید متعلق بشما است خانم و کدبانوی خانه بیمار می‌شود ولی اگر احساس کردید که ان دیگ متعلق بشما نیست زنی از آشنایانتان بیمار می‌شود.

اگر دیگ رابا غذا دیدید از خانم خانه بشما سودی میرسد ولی اگر غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او بشما زیان می‌رسد. ضربه زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف ان زن خانه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی میرسید.

تعبیر خواب دیگ از محمدبن سیرین

دیو در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسی بیند که دیو وی را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وی غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوی است.

تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب بشقاب

تعبیر خواب بشقاب

تعبير خواب بشقاب به روايت لیلا برایت

تعبیر دیدن بشقاب در خواب، بیانگر شرکت دریک مهمانى دوستانه است.

اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته، نشاندهنده ان است که در یکى از کارهایتان سود فراوانى نصیب مى شود.

تعبير خواب بشقاب به روايت آنلی بیتون

مشاهده بشقاب مسى در خواب، بیانگر ان است که عده اى تلاش مى کنند تا خانواده تان را از هم بپاشند.

دیدن بشقاب در خواب، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت