تعبیر خواب راننده به روایت بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب راننده به روایت بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب راننده

انواع تعبیر خواب در مورد راننده و رانندگی کردن و …را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب راننده به روايت لوک اویتنهاو

راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر

 

تعبير خواب راننده به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید برای انحام کار یا تفریح خودرو میرانید ؛ علامت ان اسـت کـه بـه بیماری مبتلا خواهید شد.

 

۲ـ اگر خواب ببینید بـه آهستگی خودرو میرانید ؛ نشانة ان اسـت کـه از انجام وظایف خود نتایج مساعدی بـه دست می آورید .

 

۳ـ اگر خواب ببینید با سرعت خودرو میرانید ؛ نشانة ان اسـت کـه با گذشتن از مراحلی خطرناک بـه کامیابی دست خواهید یافت .

 


حتماً بخوانید: تعبیر خواب رانندگی کردن + تعبیر خواب ترمز کردن


 

تعبیر خواب راننده به روایت بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب رانندگی کردن

معبرین غربی گویند:

خواب‌هایي کـه در مورد رانندگی دیده می شوند ممکن اسـت بیانگر نظارت شـما در زندگی بیداریتان باشد. بـه یاد داشته باشید کـه راننده شخصی اسـت کـه می تواند در مورد مسیر تصمیم گیری کند و سرعت رسیدن بـه مکان مورد نظر را تعیین کند. 

اگر شـما در خواب ببینید کـه در حال رانندگی اتومبیل هستید بیانگر چگونگی نظارت مسیری کـه در حرکت هستید میباشد.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می کنید، نشانه ان اسـت کـه رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شـما دور می کند.

اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید، دلالت بر ان دارد کـه در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شـما میشود.

اگر خواب ببینید برای انجام کار یا تفریح اتومبیل می‌رانید، علامت ان اسـت کـه بـه بیماری مبتلا خواهید شد.

 

تعبیر خواب رانندگی با سرعت زیاد و کم

معبرین غربی گویند: حرکت با سرعت زیاد و یا عدم نظارت خودرو در خواب نشانگر تصمیمات اشتباه در زندگی اسـت اینگونه رانندگی در خواب ممکن اسـت در اثر این فعالیت‌ها و تصمیمات نابجا دیده شوند.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با سرعت خودرو می‌رانید، نشانه ان اسـت کـه با گذشتن از مراحلی خطرناک بـه کامیابی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید بـه آهستگی اتومبیل می‌رانید، نشانه ان اسـت کـه از انجام وظایف خود نتایج مساعدی بـه دست می‌آورید.

 

جدیدترین مطالب سایت