تعبیر خواب رانندگی کردن + تعبیر خواب ترمز کردن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رانندگی کردن + تعبیر خواب ترمز کردن

تعبیر خواب رانندگی کردن

انواع تعبیر خواب در مورد رانندگی و ترمز کردن و اتومبیل را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبیر خواب به تنهایی رانندگی کردن

تعبیر خواب رانندگی از معبرین غربی :

 

 اگر هنگام رانندگی شما کسی در داخل اتومبیلتان وجود نداشت ممکن است از حمایت شخصی که در زندگی به وجود او نیازمند هستید بهره نبرید.

 

تعبیر خواب رانندگی از کتاب سرزمین رویاها :
 به تنهایی رانندگی میکنید: به زودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب جریمه شدن در رانندگی

تعبیر خواب رانندگی از مطیعی تهرانی: 
چنانچه در خواب ببینید رانندگی می کنید و افسر پلیس شما را متوقف مي نماید و قبض جریمه می نویسد خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که کسی بشما پاداش میدهد و سودی عایدتان می گردد

 

تعبیر خواب رانندگی با وانت و ماشین خراب

مطیعی تهرانی:
 اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی میکرد، به وضعی می سید که کسی دیگر باید بشما کمک کند ودر زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

 

آنلی بیتون: 
اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف میشود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به ان حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمییابد.

 

معبرین غربی :

خواب‌هایي که در مورد رانندگی دیده می شوند ممکن است بیانگر نظارت شما در زندگی بیداریتان باشد. به یاد داشته باشید که راننده شخصی است که میتواند در مورد مسیر تصمیم گیری کند و سرعت رسیدن به مکان مورد نظر را تعیین کند. 

اگر شما در خواب ببینید که در حال رانندگی ماشین هستید بیانگر چگونگی بازرسی مسیری که در حرکت هستید میباشد.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می کنید، نشانه ان است که رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شما دور می کند.

اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید، دلالت بر ان دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما میشود.

اگر خواب ببینید برای انجام کار یا تفریح ماشین میرانید، علامت ان است که به بیماری مبتلا خواهید شد.

تعبیر خواب رانندگی کردن + تعبیر خواب ترمز کردن

تعبیر خواب رانندگی با سرعت زیاد و کم

تعبیر خواب رانندگی از معبرین غربی : 
حرکت با سرعت زیاد و یا عدم بازرسی ماشین در خواب نشانگر تصمیمات اشتباه در زندگی است اینگونه رانندگی در خواب ممکن است در اثر این فعالیت‌ها و تصمیمات نابجا دیده شوند.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با سرعت ماشین میرانید، نشانه ان است که با گذشتن از مراحلی خطرناک به کامیابی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین میرانید، نشانه ان است که از انجام وظایف خود نتایج مساعدی به دست می‌آورید.

 

تعبير خواب ترمز به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي هستيم که ترمز ان مي گيرد نشان خطر نيست بلکه گوياي وحشتي است که از آينده داريم. ترمز نماينده قدرت اراده و توان خويشتن داري ما در خواب است.

 

اگر خواب ديديم که ترمز ماشين ما نمي گيرد نشان ان است که اراده ما سست مي شود ودر تصميم گيري ها دچار ترديد و هراس مي شويم که البته خوب نيست.

 

اگر در خواب ديديم که ترمز ماشين خودرا تعمير مي کنيم خوب است چون خواب ما مي گويد که در آينده ای نزديک به بازسازي شخصيت خود مي پردازيم.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت