تعبیر خواب رنگین کمان از آنلی بیتون و لوک اویتنهاو

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رنگین کمان از آنلی بیتون و لوک اویتنهاو

تعبیر خواب رنگین کمان

مشاهده رنگین کمان در خواب نشانه خوبی اسـت و به زودی خبر های خوش و خوب بـه شـما خواهد رسید.

 

رنگین کمان‌ها بـه کمک نور خورشید در آسمان در سوی مخالف خورشید پدیدار می شوند. رنگین‌کمان‌ها را میتوان هر زمان کـه قطرات آب در هوا وجود دارند و نور خورشید از پشت سر دریک زاویه عمودی کوچک می‌تابد مشاهده کرد. بخاطر همین رنگین کمان‌ها اغلب در نیمهٔ غربی آسمان بـه هنگام صبح ودر نیمهٔ شرقی آسمان بـه هنگام عصر دیده می شوند.

 

اگر در خواب رنگین کمان مشاهده کردید تعبیرش چیست؟

تعبیر خواب رنگین کمان از آنلی بیتون و لوک اویتنهاو

تعبير خواب رنگین کمان به روايت آنلی بیتون

1- اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده اسـت ؛ نشانة ان اسـت کـه در امور زندگی بـه توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت.

2- دیدن رنگین کمان در خواب ؛ نشانة روبه‌رو شدن با اتفاقات غیر عادی اسـت .

امور زندگی ظاهری امیدوار کننده بـه خود خواهند گرفت .

3- اگر فردی عاشق رنگین کمان بـه خواب ببیند ؛ نشانة ان اسـت کـه پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

 

تعبير خواب رنگین کمان به روايت لوک اویتنهاو

رنگین کمان :

کارها و پروژه هاي‌ خوبی در پیش روی شماست…

 

منبع: بیتوته – ویکی پدیا

جدیدترین مطالب سایت