جستجو در تالاب

تعبیر خواب رنگ به روایت بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رنگ به روایت بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگ

بهترین تعبیر خواب در مورد رنگ ها از امام جعفر صادق (ع) و معبر بزرگ محمد بن سیرین و منوچهر مطیعی تهرانی را در مجله تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب رنگ به روايت امام جعفر صادق

رنگ سفيد و سبز بـه خواب، دليل بر خير و بركت و عز و ظفر يافتن و دين پاك باشد، زيرا كه لباس اهل بهشت اسـت و رنگ سياه پادشاه و اصحاب او و قاضي و خطيب و رئيس و محتسب را بزرگي و مملكت و شرف و عز بود بـه مقدار و قيمت جامه و رنگ زرد بيماري بودو رنگ سرخ پرخاش و خصومت بودو رنگ زرد بـه خواب، دليل كسي بود كه بر وي بهتان گويد، لكن بر دست او خيرات بسيار رود.

 

تعبیر خواب رنگ به روایت بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب رنگ به روايت محمد بن سيرين

رنگ سفيد بـه خواب ديدن در جامه ها و غيرآن، دليل بر صلاح و پاكي دين كند و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و كراهت بودو زنان را نيكو بودو رنگ سبز از جام ها و غير ان مردان را و زنان را در دين و دنيا، و خير و صلاح بودو رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بيماري باشد و رنگ سياه بر جامه مردان و زنان غم و مصيبت بود، مگر كساني كه هميشه سياه پوشند، ايشان را زيان ندارد و رنگ كبود بر جامه زنان و مردان، دليل براندوه و مصيبت كند.

 


حتما بخوانید: کدام رنگ آرامش بخش تر است؟


 

تعبير خواب رنگ به روايت منوچهر مطيعي تهراني

روي هم رفته رنگ سفيد خوب اسـت. زرد غم و رنج و بيماري اسـت. سياه و غرور و افتخار و جاه و عزت اسـت. سرخ هيجان و اضطراب اسـت و گاهي شادي و نشاط. سبز خرمي اسـت ولي در برخي مواقع سرخ و سبز اختلافاتي دارند کـه تشخيص ان با معبر اسـت.

 

امکان ندارد کـه رنگ تنها را در خواب ببينيم ولي اين ممکن اسـت کـه چيزي رابا رنگي خاص در خواب مشاهده نماييم. دراين صورت ان چيز محور خواب قرار مي گيرد و رنگ تفاوت هايي در ان بـه وجود ميآورد.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
بهتون قول میدم با دیدن این ویدیو تعجب می کنید!
بهتون قول میدم با دیدن این ویدیو تعجب می کنید!