تعبیر خواب روح به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب روح به روایت بزرگان

تعبير خواب روح

12 تعبیر خواب درباره دیدن روح و ارواح در خواب کـه می‌توانید در مجله سرگرمی و تفریحی تالاب بخوانید.

انواع تعبیر خواب زیبا و جالب درباره روح

تعبير خواب روح به روايت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان بـه آرامی تکان میخورد ؛ علامت ان اسـت کـه در مطالعة آثار علمی پیشرفت می‌کنید و بـه شکل سحرآمیزی ثروتمند میشوید . اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شـما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب روح دوست و آشنا

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی کـه هنوز در قید حیاتند مشاهده کنید ؛ نشانة ان اسـت کـه از جانب دوست بد ذاتی زندگی شـما در خطر اسـت .

باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید .

اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ؛ علامت ان اسـت کـه دوست شـما بـه زودی خواهد مرد.

 

تعبیر خواب روح به روایت بزرگان

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

اگر خواب ببینید روح از جسم شـما جدا می‌شود ؛ علامت ان اسـت کـه برای افکاری بیهوده ؛ احتمال دارد زندگی خودرا بـه خطر بیاندازید .

 

اگر هنرپیشه اي خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده اسـت ؛ نشانة ان اسـت کـه با تمام وجود حرفة خودرا عزیز بدارد و نقش‌های احساساتی را رها کند . بـه امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت.

 

تعبیر خواب وارد شدن روح بیگانه به بدن

 اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شـما حلول کرده اسـت ؛ علامت ان اسـت کـه وجود بیگانه اي کـه وارد زندگی شـما خواهد شد ؛ آرامش و منفعت بـه دست خواهید آورد .

 

اگر دختر نوازنده اي خواب ببیند روحش در تن زنی اسـت کـه با لباس نازک بر صحنة نمایش نقش ایفا می‌کند ؛ نشانة ان اسـت کـه در کار بزرگی از حریف خود پیشی خواهد گرفت .

 

اگر خواب ببینید دربارة فناناپذیری روح خود با دیگران گفت و گو می‌کنید ؛ نشانة ان اسـت کـه از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می‌گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می‌برید .

 

تعبیر خواب روح پدر و مادر

اگر در خواب روح پدر و مادر خودرا ببینید ؛ نشانة ان اسـت کـه در دسترس خطر قرار گرفته اید . باید بـه هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید .

 

اگر در خواب روح خودرا ببینید ؛ نشانة ان اسـت کـه با کسی همسفر می‌شوید و با او بـه سفری طولانی می‌روید ودر طول همة راه از نومیدی رنج می‌کشید .

 

اگر خواب ببینید روحی با شـما صحبت میکند ؛ علامت ان اسـت کـه بـه دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خواب ي ببیند ؛ نشانة ان اسـت کـه در اثر فریب بیوه خواهد شد.

 

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ؛ نشانة ان اسـت کـه در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد .

 

اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شـما ؛ با چهرهایی شاد ایستاده اند ؛ دلالت بر ان دارد کـه شـما بـه سرعت از گمنامی بـه شهرت می‌رسید ؛ اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ بـه سراغتان خواهد آمد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت