تعبیر خواب روزنامه به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب روزنامه به روایت بزرگان

تعبیر خواب روزنامه

تعبیر خواب روزنامه را در سایت تالاب بخوانید…انواع تعبیر خواب از حالت های مختلف روزنامه در خواب را در مجله تالاب بخوانید.

اگر مایل هستید دیگر تعبیر خواب های مهم را در مجله تالاب بخوانید میتوانید به قسمت تعبیر خواب سایت مراجعه نمایید.

 

تعبير خواب روزنامه به روايت سرزمین رویاها

روزنامه میخرید : بـه دام یک عشق بزرگ گرفتار خواهید شد .

روزنامه می فروشید : دوستان شـما را فریب خواهند داد.

روزنامه را پاره میکنید : ناکامی شـما را تهدید می‌کند.

روزنامه بدور می ریزید : بـه شـما بی احترامی خواهد شد .

روزنامه میخوانید : یک مرگ نزدیک اسـت .

دیگران روزنامه میخوانند : این اشخاص دروغگو هستند .

روزنامه اي کـه هرروز منتشر میشود : پرگوئیهای بی دردسر

روزنامه هفتگی : وضعیت کاری شـما بهتر میشود

 

تعبير خواب روزنامه به روايت لوک اویتنهاو

روزنامه : اخبار ؛ اخبار اغلب نا خوشایند

 

تعبیر خواب روزنامه به روایت بزرگان

تعبیر خواب روزنامه

 

تعبير خواب روزنامه به روايت آنلی بیتون

1ـ دیدن روزنامه در خواب ؛ علامت ان اسـت کـه در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می‌گیرد کـه بر شهرت شـما تأثیر منفی میگذارد .

 

2-اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه اي هستید ؛ نشانة ان اسـت کـه موقعیتهایی جدید در زندگی بـه دست می آورید ودر سایه این مو قعیتی موفق میشوید بـه کشور های خارج مسافرت کنید ودر آنجا دوستانی جدید بیابید .

 

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه اي مطالعه کنید اما موفق بـه اینکار نمیشوید ؛ نشانة ان اسـت کـه در کاری شکست می‌خورید .

 

تعبیر خواب روزنامه، تعبیر روزنامه در خواب،تعبیر دیدن روزنامه در خواب، خواب دیدن روزنامه، تعبیر خواب، دیدن روزنامه در خواب، روزنامه، تعبیر خواب خواندن روزنامه, تعبير خواب روزنامه به روايت آنلی بیتون, تعبير خواب روزنامه به روايت لوک اویتنهاو, تعبير خواب روزنامه به روايت سرزمین رویاها

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی از فریب راحت مغز انسان (حتما ببینید)
کلیپ دیدنی از فریب راحت مغز انسان (حتما ببینید)