تعبیر خواب روزه گرفتن و افطار و سحر چیست ؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب روزه گرفتن و افطار و سحر چیست ؟

تعبیر خواب روزه گرفتن

انواع تعبیر خواب درباره روزه و ماه رمضان را در سایت تالاب بخوانید:

 

تعبیر خواب روزه گرفتن از ابراهیم کرمانی :

اگر ببینی در ماه رمضان روزه گرفته‌اي، تعبیرش گرانی و کمبود مواد غذائی می باشد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر روزه گرفتن برقراری دین خداوند و رهائی از غم و اندوه و ایمنی و مصونیت از بیماری و پرداخت بدهی و نجات یافتن از رنج و سختی میباشد مخصوصاً اگر در ماه رمضان باشد

 

تعبیر خواب روزه از امام صادق«ع»

اگر ببینی در روز عاشورا روزه گرفته‌اي، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا میکنی.

 

اگر ببینی روزۀ مستحبی گرفته‌اي، یـعـنـی از بیماری ایمن میشوی.

 

اگر ببینی دو ماه روزه گرفته‌اي، یـعـنـی از گناهانت توبه خواهی کرد. اگر ببینی یکسال تمام روزه گرفته‌اي، یـعـنـی توبه‌کار و توبه کننده می شوي.

 

تعبیر خواب روزه گرفتن و افطار و سحر چیست ؟

تعبیر خواب روزه گرفتن از ابن سیرین :

اگر ببینی روزه گرفته‌اي و قرآن یا ذکر و تسبیح میگوئی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه میکنی.
اگر ببینی در حالی کـه روزه هستی پشت سر مردم غیبت می کني و یا این کـه فحش و ناسزا می گویي، یـعـنـی طاعت و پرستش ریاکارانه انجام می دهی ودر دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری .

 

تعبیر خواب روزه گرفتن و افطار کردن از امام صادق «ع» :

تعبیر افطار کردن، پرهیزکاری و روزی حلال میباشد. اگر ببینی عمداً روزۀ خودرا شکسته‌اي، یـعـنـی در مسافرت دچار بلا و گرفتاری و مصیبت خواهی شد و یا این کـه گرفتار بیماری می شوي.

 

تعبیرهای روزه گرفتن عبارتند از:

1- بزرگی
2- ریاست
3- تندرستی
4- مرتبه و مقام
5- توبه کردن از گناهان
6- پیروزی بر دشمن
7- زیادی نعمت8
– بـه جا آوردن حج
9- جنگ با دشمنان دین
10- صاحب فرزندی پسر خواهی شد.

 

منبع : tabirestan.com
جدیدترین مطالب سایت