مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 10 بهمن 1398

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبیر خواب زایمان 

اگر در خواب ببینید زایمان کرده‌اید و پسر یا دختری به دنیا آورده اید تعبیرش چیست ؟

تعبير خواب زایمان به روايت امام صادق «ع»

اگر زنى در خواب ببیند کـه پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک اسـت.

اگر زنى در خواب ببیند دخترى زایید ؛ ازنسل او فرزندى بـه وجود مى آید کـه بزرگ خاندان خود مى شود.

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبير خواب زایمان به روايت لوک اویتنهاو

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی کـه زایمان میکند : سوگواری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

تعبير خواب زایمان به روايت آنلی بیتون 

1ـ خواب زایمان در خواب ؛ نشانة به دنیا آوردن کودکی سلامت اسـت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند ؛ نشانة ان اسـت کـه از درستکاری رو بر می گردانید و بـه رفتاری غلط رو می آورید .

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی بـه دنیا می آورد ؛ نشانة ان اسـت کـه ارثی کلان بـه او خواهد رسید .

تعبیر خواب زایمان به روایت بزرگان 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت