تعبیر خواب زنبور از امام جعفر صادق (ع)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زنبور از امام جعفر صادق (ع)

تعبير خواب زنبور به روايت امام جعفر صادق

ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه اسـت.

اول: غوغا.

دوم: مردم دون.

سوم: لشگر.

چهارم: ملخ.

پنجم: دشمن.

ششم: فرزندان.

 

تعبير خواب زنبور به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران وی را مي گزيدند.

مردي سفله و دون همت اسـت.

اگر بيند زنبور وی را بگزيد، دليل كه وی را از مردي دون، رنج و مكروه رسد، يا سخني ناخوش شنود.

 

تعبیر خواب زنبور از امام جعفر صادق (ع)

تعبير خواب زنبور به روايت ابراهيم کرمانی

اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

اگر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند، دليل كه لشگري در آنجا جمع شود.

اگر كسي بيند زنبور وي را بگزيد، دليل كه از زني بد، وي را آزاري رسد.

اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه وی را با زني سخن چين شغلي افتد.

 

تعبير خواب زنبور به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر زنبورهاي بسياري را ديديد ؛ در جمعي وارد مي شويد يا با کساني آشنايي مي يابيد کـه با ايشان موافقت خلقي نداريد. اگر ببينيد زنبوري را کشتيد بر دشمني چيره مي شويد و وی را از خود مي رانيد.

 

زنبور سرخ در خواب های ما دشمني اسـت کـه اذيت مي رساند ولي زنبور عسل انسان ضعيف و ناداني اسـت کـه در غايت امر از جانب او سود عايد بيننده خواب مي شود.

 

اگر در خواب ببينيد کـه زنبوري شـما را نيش زد و گزيد نشان ان اسـت کـه سخني سرد و تلخ مي شنويد و اين بستگي دارد بـه اين کـه چه نوع زنبوري باشد.

 

اگر در خواب زنبوري را ببينيد کـه در اتاق محل زندگيتان پرواز مي کند و شـما نگران هستيد کـه مبادا غفلت نماييد و او شـما را نيش بزند کسي در خانه شـما هست کـه صداقت ندارد يا اين کـه از عدم صداقت آگاهي داريد نمي توانيد کاري بکنيد.

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت